Informácie o projekte

Sektorovo riadené inovácie

Národnú sústavu povolaní (NSP) definuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti ako celoštátny, jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP určuje požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Jej centrom je Register zamestnaní tvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré opisujú požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní.

Detailnejšie informácie o projekte SRI

Informácie o predchádzajúcich etapách národného projektu NSP – NSP I, NSP II a NSP III získate v nasledovných častiach:

Portál IS NSP III - www.sustavapovolani.sk z roku 2015 je dostupná tu.

Detailnejšie informácie o projekte NSP III

Informácie o NSP I a NSP II

Odborné tímy – kto sa podieľal na realizácii a koordinácii projektu NSP I a NSP II

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie