Informácie o predchádzajúcich etapách národného projektu NSP – NSP I, NSP II a NSP III získate v nasledovných častiach:

Portál IS NSP III - www.sustavapovolani.sk z roku 2015 je dostupná tu.

Detailnejšie informácie o projekte NSP III

Základné informácie

Prijímateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Územná pôsobnosť projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia: december 2014 – december 2015
Alokácia: 4 972 370,80 EUR, z toho Bratislavský kraj 553 922,11 EUR

O projekte

Národný projekt Národná sústava povolaní III pod gesciou MPSVR SR, ďalších ministerstiev, orgánov štátnej správy a samosprávy prináša skutočné riešenie výziev trhu práce. Zjednocuje odborníkov jednotlivých inštitúcií, sociálnych partnerov v aktívnej práci zameranej na zvyšovanie zamestnanosti, produktivity a znižovanie nezamestnanosti v SR. Tvorba NSP mobilizuje všetkých účastníkov trhu práce do rozvoja zručností pracovných síl v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva a vytvára podmienky na systematické a cieľavedomé prepojenie dopytu po zručnostiach zo strany zamestnávateľov so vzdelávaním a odbornou prípravou pre trh práce.

MPSVR SR ako gestor národného projektu úlohy NSP rozdelilo do 3 relatívne samostatných etáp

NSP I
Návrh systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou informačného systému medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní,
NSP II
Návrh realizácie modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania potrieb trhu práce a akčného plánu napĺňania informačného systému Národnej sústavy povolaní,
NSP III
Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Úlohy NSP III predstavujú kontinuálne celoslovenské pokračovanie a komplexné využitie pozitívnych výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcich etapách NSP I a NSP II na vytvorenie dlhodobo, resp. trvalo udržateľného systému monitorovania potrieb trhu práce a prenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov s podporou informačného systému NSP a aktualizovanej klasifikácie zamestnaní.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)

Používatelia výsledkov projektu NSP

 • uchádzači o zamestnanie,
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie,
 • záujemcovia o zamestnanie,
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania,
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl.

Hlavné aktivity projektu NSP

AKTIVITA 1

 • Vytvorenie nových sektorových rád
 • Vytvorenie inštitucionálnych a personálnych podmienok na dôslednú, komplexnú a včasnú realizáciu vytýčených úloh v rámci 4 nových sektorových rád, metodická, technická, softvérová a odborná podpora zabezpečenia vývoja a implementácie nových funkcionalít a komplexného riešenia nových úloh vyplývajúcich z aktuálnych uznesení vlády SR, zákonov NR SR, nariadení, odporúčaní a smerníc EÚ a medzinárodných organizácií. Názvy nových sektorových rád sú „Kultúra a vydavateľstvo“, „Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport“, „Verejné služby a správa“, „Zdravotníctvo a sociálne služby“.

AKTIVITA 2

 • Zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti existujúcich sektorových rád.
 • Kontinuálne zabezpečenie úloh a udržateľnosti systémového riešenia NSP prostredníctvom pravidelného fungovania 20 sektorových rád.

AKTIVITA 3

 • Dobudovanie informačného systému NSP.
 • Minimálne 1000 vytvorených NŠZ v elektronickej forme ako súčasť informačného systému NSP III, prístupné prostredníctvom webovej aplikácie.

Podporné aktivity projektu

 • Riadenie projektu.
 • Publicita a informovanosť.

Nosné ciele projektu NSP

Vytvorenie jednotného národného referenčného registra národných štandardov zamestnaní.

Špecifický cieľ 1
 • Vytvorenie mechanizmu na trvalo udržateľné určovanie, overovanie a tvorbu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce.

Špecifický cieľ 2
 • Dobudovanie elektronického systému informácií obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta.

Riadiaci výbor NSP riadi a koordinuje činnosť subjektov podieľajúcich sa na tvorbe a realizácii NSP.

Riadiaci výbor NSP tvoria

predseda Riadiaceho výboru:
 • zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)
tajomník:
 • projektový manažér
členovia:
 • 3 experti MPSVR SR
 • zástupca Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
 • zástupca Ministerstva kultúry SR
 • zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS)
 • zástupca Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ SR)
 • zástupca Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ)
 • zástupcovia dodávateľa
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
 • zástupca Ministerstva hospodárstva SR (MH SR)
 • zástupca Ministerstva vnútra SR (MV SR)
 • zástupca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)
 • zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
 • zástupca Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR)
 • zástupca Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • zástupca Štatistického úradu SR (ŠÚSR)
 • zástupca Združenia samosprávnych krajov
 • zástupca Úradu vlády SR ( prechod kompetencií v oblasti Štátnej a verejnej správy)

Informácie o NSP I a NSP II

Základné informácie

Názov prijímateľa: Centrum vzdelávania MPSVR SR
Názov projektu: Národný projekt VIII-2: Národná sústava povolaní v Slovenskej republike
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Trvanie projektu: júl 2009 – jún 2012
Výška nenávratného finančného príspevku: 6 628 797,49 € (Bratislavský kraj 819 890 €)

Východisková legislatíva

 • Národný strategický referenčný rámec
 • Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja BBSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja ZASK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja PSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja KSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja NRSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TNSK 2007 – 2013
 • Program sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja TTSK 2007 – 2013
 • Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (EKR)
 • Uznesenie vlády SR č. 105 zo 4. februára 2009 k Implementácii Európskeho kvalifikačného rámca v podmienkach Slovenskej republiky
 • Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
 • Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán
 • Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov (projekt "MILÉNIUM")
 • Európska stratégia zamestnanosti
 • Memorandum o celoživotnom vzdelávaní
 • Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 (Národná Lisabonská stratégia)
 • Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008

O projekte

V súčasnosti čelí Slovensko, ale aj iné členské štáty EÚ problému nezamestnanosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje tak verejné financie, ako aj životnú úroveň obyvateľstva. Jedným z dôvodov, prečo majú uchádzači o zamestnanie problém uplatniť sa na trhu práce, je nesúlad medzi ich dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Tento stav do značnej miery súvisí s nízkou flexibilitou vzdelávacieho systému, v ktorom absentuje aktuálny, objektívny a komplexný opis požiadaviek trhu práce využiteľný pre formovanie skladby vhodných vzdelávacích programov. Ukazuje sa potreba vykonať analýzu monitorovania požiadaviek trhu práce a navrhnúť také riešenia, ktoré umožnia efektívny prenos požiadaviek zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu do vzdelávacieho systému.

Predpokladá sa, že k tomu významnou mierou prispeje realizácia národného projektu Národná sústava povolaní (NSP), ktorú zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje ako celoštátny jednotný informačný systém opisu štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta. NSP bude určovať požiadavky na odborné zručnosti a praktické skúsenosti na vykonávanie pracovných činností na trhu práce. Centrom NSP sa stane Register zamestnaní vytvorený z národných štandardov zamestnaní, ktoré budú obsahovať požiadavky zamestnávateľov kladené na kvalifikovaný výkon zamestnaní. Register zamestnaní je vytváraný na platforme sektorových rád, v ktorých pôsobia odborníci z jednotlivých odvetví ekonomickej činnosti, z centrálnych aj regionálnych orgánov zamestnávateľských zväzov, odborových zväzov, orgánov štátnej správy, samosprávy, združení, komôr, škôl a výskumnej sféry. Správny výber členov sektorových rád a ich profesionálny prístup k tvorbe národných štandardov zamestnaní patria medzi významné predpoklady úspešnej realizácie projektu NSP. Zabezpečia, aby kvalifikačné požiadavky na vykonávateľov jednotlivých zamestnaní boli v Registri zamestnaní zadefinované komplexne a objektívne.

Cieľové skupiny projektu NSP

 • zamestnávatelia
 • samostatne zárobkovo činné osoby
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry, vzdelávacie a poradenské inštitúcie, malí a strední podnikatelia a veľké podniky)
 • uchádzači o zamestnanie
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
 • občania so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú evidovaní na úradoch práce a ktorí majú záujem pracovať
 • záujemcovia o zamestnanie
 • skupiny osôb ohrozené stratou zamestnania
 • študenti a absolventi stredných a vysokých škôl
 • zamestnanci verejných služieb zamestnanosti
 • zamestnanci neštátnych služieb zamestnanosti

Hlavné aktivity projektu NSP a časový harmonogram ich realizácie

 • AKTIVITA 1: Analýza mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce vo vybraných štátoch EÚ
 • AKTIVITA 2: Analýza aktuálnych mechanizmov monitorovania potrieb trhu práce a prenosu jeho požiadaviek do vzdelávania a prípravy pre trh práce v SR
 • AKTIVITA 3: Analýza vybraných sektorov zapojených do projektu s prihliadnutím na regionálnu analýzu trhu práce a vývojové tendencie
 • AKTIVITA 4: Návrh systémového riešenia na zosúladenie potrieb trhu práce
 • AKTIVITA 5: Realizácia modelu zapojenia sociálnych a ďalších partnerov do monitorovania trhu práce, jeho potrieb a požiadaviek
 • AKTIVITA 6: Návrh a tvorba informačného systému Národnej sústavy povolaní
 • AKTIVITA 7: Akčný plán napĺňania, napĺňanie informačného systému Národnej sústavy povolaní, školenie pracovníkov pracujúcich s uvedenými informáciami
 • AKTIVITA 8: Revízia súčasnej a návrh novej štatistickej klasifikácie zamestnaní KZAM s ohľadom na ISCO 08 a jej prepojenie s Národnou sústavou povolaní
 • Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu a publicita

Nosné ciele projektu NSP

 • posilniť postavenie zamestnávateľov a ich partnerov v procese definovania požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu, ale aj v procese prípravy a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov,
 • vytvoriť a overiť mechanizmy komunikácie so zamestnávateľmi a ich partnermi pri zisťovaní aktuálnych a budúcich kvalifikačných požiadaviek na pracovnú silu,
 • analyzovať aktuálne mechanizmy prenosu požiadaviek trhu práce do systému celoživotného vzdelávania a prípravy pre trh práce a navrhnúť systémové zmeny,
 • poskytnúť vzdelávacím inštitúciám informácie o potrebách trhu práce,
 • vytvoriť a overiť metodiku zberu objektívnych informácií z trhu práce a ich spracúvania do štandardizovanej podoby,
 • vytvoriť novú informačnú základňu o aktuálnych a budúcich požiadavkách trhu práce a prostredníctvom nej predpoklady na tvorbu a systematickú aktualizáciu NSP, rozvoj vzdelávania a prípravy pre trh práce v súlade s NSP a Národnou sústavou kvalifikácií.
 • prepojenie NSP s revidovanou klasifikáciou zamestnaní KZAM-R v súlade s inovovanou medzinárodnou klasifikáciou ISCO 08

Trvalá udržateľnosť

Výsledky projektu, odporúčania príkladov dobrej praxe a informácie o vydaných publikáciách budú spracované v zmysle časového harmonogramu projektu a v súlade s aktuálnymi usmerneniami „Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF”.

NSP patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, národný projekt zabezpečuje a koordinuje Centrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, so zamestnávateľmi, zástupcami zamestnávateľov a zástupcami odborových organizácií. Bližšie informácie o tom, kto sa podieľa na realizácii a koordinácii projektu NSP, nájdete tu.

Odborné tímy – kto sa podieľal na realizácii a koordinácii projektu NSP I a NSP II

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra