Médiá

Propagácia projektu v médiách
Propagačné materiály
Fotogaléria
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.