NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
989

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Laborant chemický

Charakteristika
Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobného procesu, vstupných surovín, finálnych produktov a ďalších položiek - médií súvisiacich s výrobným procesom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08: 7543007 - Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
SK NACE Rev.2: Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
(Dokonalé ovládanie používaných laboratórnych postupov v laboratóriu. Starostlivosť o laboratórnu techniku a používané chemikálie. Správne uskladňovanie analyzovaných vzoriek.)
3
technológia výroby a spracovania chemických vlákien
3
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
právne predpisy a základné pojmy v chemickej výrobe
(Spracovanie laboratórnych postupov, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov a predpisov týkajúcich sa základných prostriedkov pre laboratóriá.)
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vykonávanie odberov vzoriek ovzdušia na pracoviskách, ich laboratórne spracovávanie a analyzovanie jednotlivých meraní fyzikálnych faktorov ovplyvňujúcich pracovné prostredie
3
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
3
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
3
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov, postupov, prevádzkových podmienok, parametrov, predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce v chemickej výrobe
3
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
3
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
2
orientácia v normách a v technických podkladoch na tepelné a chemicko-tepelné spracovanie surovín
2
dodržiavanie zásad bozp, hygieny práce a požiarnej prevencie v chemickom priemysle
3
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
3
spracovanie výsledkov kontrol v chemickej výrobe
3
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia