NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Montér lán a zdvíhacích zariadení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9630

Garancia
Sektorová rada pre elektrotechniku

Alternatívne názvy
Servisný a montážny pracovník zdvíhacích zariadení

Charakteristika
Montér lán a zdvíhacích zariadení opravuje, rekonštruuje a montuje zdvíhacie zariadenia, riadi práce pri ich opravách, rekonštrukciách alebo montážach.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Montér lán a zdvíhacích zariadení montuje vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky. Riadi práce pri jeho oprave, rekonštrukcii alebo montáži. Realizuje opravy uskutočnené výmenou opotrebovaných častí za nové, s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostno-technickými požiadavkami. Vykonáva prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Osvedčenie na vykonávanie opravy, rekonštrukcie a montáže vyhradeného technického zariadenia (osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zváračský preukaz podľa vybranej STN


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 21 ods. (1) a (2).

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 7215 - Montéri lán a zdvíhacích zariadení
SK ISCO-08: 7215000 - Montér lán a zdvíhacích zariadení
SK NACE Rev.2: Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik zdvíhacích zariadení

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
fyzická zdatnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy montáže a demontáže lešení a ďalších pomocných konštrukcií
4
spôsoby diagnostikovania, opravy a údržby strojov a zariadení s možnosťou ich obsluhy
4
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických tlakových a zdvíhacích zariadení
4
druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
4
Prídavné materiály na zváranie.
4
právne predpisy a ďalšie usmernenia na obsluhu vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
4
normy a smernice vo zváraní
4
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
jednotlivé časti výťahov a zdvíhacích zariadení
4
Elektrické meracie prístroje
4
technologický postup montáže, demontáže skupín a celkov a zásady pri použití súčiastok do celkov
4

Návrhy na doplnenie EKR
technológia opráv a nastavovania stavebných strojov, vyhradených technických a zdvíhacích zariadení
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
opravy a údržba elektronických zariadení
4
orientácia v konštrukcii výťahu
4
zostavovanie a montáž výťahov, vrátane ich elektrických a elektronických častí
4
diagnostikovanie porúch výťahov
4
voľba postupu práce pri montáži a demontáži rôznych druhov lešení, motorových šplhacích plošín, hrebeňových a lanových výťahov a ochranných ohradení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
zváranie elektrickým oblúkom a plameňom
4
čítanie výkresovej dokumentácie
4
orientácia v technickej dokumentácii, schémach a postupoch v strojárskej výrobe
4
zostavovanie, montáž a demontáž dielov plechových výrobkov a konštrukcií
4
stavanie, montáž a demontáž šplhacích plošín, výťahov a pojazdných lešení
4
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
4
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín, výmena jednoduchých súčastí
4
kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja, zariadenia alebo vozidla
4

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v elektrotechnických schémach, meranie elektrických veličín
4
výmena jednoduchých súčastí prístrojov
4
kontrola realizovanej práce a odskúšanie funkčnosti opraveného stroja alebo zariadenia
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE