NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9479

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje činnosť spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s odpadmi.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Tvorí a odsúhlasuje strategické koncepcie, prijíma operatívne opatrenia, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie technických, technologických, hygienických a bezpečnostných predpisov. Riadi jednotlivé odborné zložky spoločnosti a komunikuje so štatutárnym orgánom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08: 1321014 - Riadiaci pracovník (manažér) v odpadovom hospodárstve
SK NACE Rev.2: Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v odpadovom hospodárstve

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
manažment
(Environmentálny manažment, krízový manažment, manažment konfliktu, projektový manažment, štatistické metódy v manažmente.)
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
7
spôsoby nakladania s odpadmi
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
postupy a metódy vedenia porád
7
obchodné vzťahy
6
marketing
6

Návrhy na doplnenie EKR
štandardy a normy v oblasti odpadov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
7
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
(Orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva a ich aplikácia v praxi.)
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
(Zber, spracovanie, analýza a vyhodnocovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva z hľadiska potrieb manažmentu organizácie.)
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v odpadovom hospodárstve
7
vedenie rokovaní a spolupráca s vnútroštátnymi i zahraničnými orgánmi v oblasti odpadového hospodárstva
7
riadenie obchodu a marketingu v odpadovom hospodárstve
7
riadenie a koordinácia prevádzky a údržby zariadení v odpadovom hospodárstve
7
predkladanie návrhov na investičný rozvoj organizácie vedeniu a posudzovanie efektívnosti uskutočnených investícií
7
vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
7
príprava finančného plánu organizácie
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
(Riadenie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých zložiek spoločnosti nakladajúcej s odpadom.)
7
vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE