NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Spracovateľ čaju


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Spracovateľ liečivých rastlín

Charakteristika
Spracovateľ čaju spracováva byliny, ovocie a ďalšie suroviny na výrobu čaju, participuje na samotnej výrobe a podieľa sa na balení, uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Kontroluje teplotu, podmienky sušenia a ďalšie procesy pri spracovávaní surovín na výrobu čaju. Obsluhuje stroje a zariadenia využívané na spracovanie čaju v jednotlivých krokoch technologického procesu výroby a vykonáva aj sanitáciu pracoviska a jednotlivých zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7514 - Spracovatelia ovocia, zeleniny a ďalších rastlinných produktov (prevažne ruční)
SK ISCO-08: 7514006 - Spracovateľ čaju
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
Výroba nápojov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Spracovateľ ovocia a zeleniny

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
(Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. )
3
botanika
(Fyziológia rastlín, rozlišovanie podobných rastlín, poznanie štádií zberu.)
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
(Zariadenia na spracovanie liečivých bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju.)
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
(V procese výroby čajov.)
3
systémy, normy a štandardy kvality v potravinárstve
(Vrátane bezpečnosti v procese výroby čajov.)
3
fyziológia rastlín
(Rozpoznávanie častí rastlín (kvety, stonky, listy, korene, plody, semená) v čerstvom stave a po usušení. )
3
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
(Vplyv skladovania bylín, ovocia a ďalších surovín na spracovanie, prípravu a kvalitu čaju.)
3
spôsoby mletia a preosievania
(Vysušených liečivých rastlín.)
3
hygiena potravín
(V procese výroby čajov.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
druhy čajov
3
technologické postupy a procesy na výrobu bylinných a ovocných čajov
3
metódy kontroly kvality surovín a čajov
3
receptúry na prípravu rôznych druhov čaju
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
(Vrátane vedenia technickej dokumentácie o výrobe čajov.)
3
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
3
správne uloženie odpadov
(Narábanie s odpadom vzniknutým pri výrobe čaju.)
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a likvidáciu všetkých odpadov
3
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
3
obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
(Stroje a zariadenia na spracovanie bylín, ovocia, ďalších surovín na čaj.)
3
balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
(Čajov.)
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
(Pri výrobe čaju.)
3

Návrhy na doplnenie: EKR
posudzovanie, triedenie, príprava, kontrola a spracovanie vstupných surovín na výrobu čaju
3
dodržiavanie technologických postupov pri výrobe čaju
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
3
metódy kontroly bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju, polotovarov a hotových výrobkov
3
kontrola teploty a podmienok sušenia bylín, ovocia a ďalších surovín na výrobu čaju
3
ošetrovanie a skladovanie bylín, ovocia a ďalších surovín pri výrobe čaju
(Vrátane správneho zaobchádzania s liečivými rastlinami a ich skladovania.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE