NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Cenár, Cenový referent, Estimator, Kalkulant, Prípravár, Prípravár – kalkulant, Referent kalkulácií a cien, Referent tvorby cien, Referent útvaru kalkulácií a cien

Charakteristika
Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov na základe výpočtov zostavuje nákladové a ďalšie kalkulácie, vypracováva cenové ponuky tovarov/služieb.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3313 - Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva
SK ISCO-08: 3313002 - Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti účtovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
prezentovanie Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
(Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).)
4
podniková ekonomika
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
(Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.)
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
(Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.)
4
pravidlá a postupy skartácie
4
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.)
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
metodika a postupy účtovania
(Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.)
4
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
4

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
(Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.)
4
matematické a štatistické metódy
4
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.)
4
účtovné programy
(Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.)
4
postupy kalkulácie nákladov
(Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
4
analýza vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
(Zisťovanie fixných a variabilných nákladov, časových radov, priamych/nepriamych nákladov a pod. pre stanovovanie ceny výrobkov/služieb.)
4
monitoring a analýza cenových podmienok na trhu
(Sledovanie trhových cien konkurenčných výrobkov/služieb, vrátane vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny. Overovanie vstupných údajov na tvorbu nákladových rozpočtov. Monitoring vývoja nárastov cien výrobkov/služieb a pod.)
4
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
(Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené. )
4
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
4
spracovávanie a zostavovanie nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
4
výpočet vnútropodnikových cien
(Napr. materiál, služby, práce, nedokončená výroba, výrobky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky.)
4
rozúčtovávanie režijných nákladov
(Stanovovanie rozúčtovacej metódy a princípov rozpočítavania režijných nákladov, nákladových stredísk, určovanie rozpočítavacej základne a pod.)
4
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
4
spracovávanie návrhov cien výrobkov/služieb
(Vypracovanie cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže a pod.)
4
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
4
vyhodnotenie reakcie trhu na zmeny ceny tovarov/služieb
(Správanie spotrebiteľov – kúpyschopnosť, konkurencieschopnosť uvedeného výrobku/služieb na trhu a pod.)
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
4
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
(Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE