NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Daňový špecialista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Daňový expert, Konzultant v oblasti daňového poradenstva, Senior daňový analytik, Tax Expert

Charakteristika
Daňový špecialista zabezpečuje a koordinuje konania v oblasti daní a jednotlivé úkony na splnenie daňových povinností organizácie a daňovej optimalizácie. Zabezpečuje správnu aplikáciu daňových zákonov v praxi, zabezpečuje a koordinuje konania na plnenie daňových povinností, vrátane sporov a odstránenia pochybností u správcu dane pomocou dôkazových prostriedkov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za efektívne plánovanie a kontrolu daňových povinností spoločnosti, za vývoj stratégií na optimalizáciu daňového zaťaženia v rámci požiadaviek právnych predpisov. Zodpovedá za všetky druhy daní organizácie alebo za špecifický druh dane.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08: 2411007 - Daňový špecialista
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Daňový špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
daňová evidencia
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
(Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady a pod. Medzinárodné zdaňovanie.)
7
odpisy
(Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.)
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
pravidlá a postupy skartácie
4
majetok podnikateľského subjektu
4
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod.)
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
daňový poriadok
7
daňová optimalizácia
(Súbor postupov zameraných na rozloženie daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti daní
7
účtovná závierka
(Súvaha, Cash flow, výkaz ziskov a strát a poznámky.)
7
metodika a postupy účtovania
(Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
4

Návrhy na doplnenie EKR
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.)
7
matematické a štatistické metódy
(V oblasti daňovníctva.)
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
(Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
účtovné programy
(Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.)
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
daňové konanie
(Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.)
7
daňové aspekty medzinárodného podnikania
(Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti
7
spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch
7
daňové kontroly viacerých druhov daní
7
tvorba koncepcie dlhodobého vývoja auditu a daňového poradenstva
7

Návrhy na doplnenie: EKR
riadenie a koordinácia činnosti daňového oddelenia v organizácii
7
spolupráca na tvorbe daňovej stratégie organizácie
(Za účelom maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.)
7
sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
7
dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v spoločnosti
(S cieľom zabezpečenia povinných a efektívnych daňových plnení a pod.)
7
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi spoločnosti
(V oblasti daňovej problematiky.)
7
vyplňovanie formulárov a hlásení pre verejné orgány
(Oznamovacia povinnosť, daňové formuláre a pod.)
7
zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
(Kontrola daňových priznaní, vrátane ich príloh.)
7
príprava správ a reportov o daniach
(Na schválenie vrcholovému manažmentu, resp. vedeniu organizácii.)
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v rámci organizácii
7
účasť na auditoch organizácii
(Príprava podkladov pre audítora v oblasti daní.)
7
komunikácia so subjektmi správy daní
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE