NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Metodik účtovníctva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Expert metodiky účtovníctva, Účtovník - metodik

Charakteristika
Metodik účtovníctva vypracováva a aktualizuje metodické postupy účtovania, vrátane tvorby a implementácie interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva vo väčšej organizácii. Kontroluje dodržiavanie národných a medzinárodných účtovných štandardov, právnych predpisov, smerníc a interných noriem v oblasti účtovníctva. Metodicky usmerňuje a poskytuje operatívne poradenstvo zamestnancom v oblasti implementácie účtovných predpisov a metód v organizácii.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08: 2411005 - Metodik účtovníctva
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista účtovníctva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.)
7
majetok podnikateľského subjektu
(Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.)
7
inventarizácia
(Dokladová a fyzická inventúra; inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.)
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
(Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.)
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
(Spôsoby výpočtu a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
účtovná závierka
(Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).)
7
podniková ekonomika
(Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.)
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
(Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
6
metodika a postupy účtovania
(Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.)
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
(Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
účtovné programy
(Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.)
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
7
matematické a štatistické metódy
(V oblasti účtovníctva.)
7
metódy a postupy finančného plánovania
7
odpisy
(Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
7
kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
7
príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
7
monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
(Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.)
7
tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
(Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.)
7
testovanie, pripomienkovanie a kontrola implementovaných zmien v účtovných programoch organizácie
7
kontrola finančných analýz organizácie
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
(Daňový úrad a ďalšie inštitúcie (banky, poisťovne a pod.).)
7
lektorská činnosť v oblasti účtovníctva
(Odborné školenia zamestnancov v oblasti využívania inovovaných účtovných programov (metódy a postupy účtovania), zmien súvisiacich s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva.)
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
(Podľa národných účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.)
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
7
tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
(Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle národných a medzinárodných štandardov.)
7
analýza procesov v oblasti účtovníctva a reportingu, vrátane návrhov zmien a ich implementácie
7
analýza interných kontrol v oblasti účtovníctva, vrátanie prijímania nápravných opatrení
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE