NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Finančný kontrolór


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Cost Controller, Finance Controller, Group Controller, Plant Controller, Špecialista finančnej kontroly

Charakteristika
Finančný kontrolór pripravuje finančné analýzy, kalkulácie a podklady na zostavovanie finančného plánu organizácie. Hodnotí a kontroluje finančnú situáciu, finančné procesy a toky finančných prostriedkov v organizácii. Vyhotovuje a prerokúva správy z finančných kontrol, vrátane návrhov nápravných opatrení. Navrhuje odporúčania na zlepšenie finančných procesov a na optimalizáciu využitia finančných zdrojov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08: 2411004 - Finančný kontrolór
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Kontrolór

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právna veda, právne princípy a zásady
(Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a pod.)
7
ekonómia
7
finančné účtovníctvo
7
účtovné doklady a ich evidencia
7
účtovná závierka
(Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.)
7
metódy a postupy finančnej analýzy
7
informačné systémy riadenia
(V oblasti účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.)
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Postupy analytickej, systematickej evidencie a pod. Postupy a princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.)
7
inventarizácia
(Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.)
7
projektový manažment
(Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.)
7
majetok podnikateľského subjektu
(Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.)
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
(Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.)
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
(Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
fázy procesu vykonávania finančnej kontroly
7
matematické a štatistické metódy
7
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
7
metódy financovania organizácie
(Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).)
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
7
princípy interných kontrol organizácie
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov na zostavenie finančného plánu organizácie
7
plánovanie a analýza nákladov organizácie
7
spolupráca pri vytváraní strategického a finančného plánu organizácie, vrátane tvorby rozpočtu organizácie
7
plánovanie a príprava prognóz, odhadov a analýz jednotlivých druhov výdavkov na budúce obdobie
7
porovnávanie súčasného stavu plnenia finančného plánu s plnením v rovnakom období predchádzajúceho roku
7
návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a vzniknutých odchýlok vyplývajúcich z finančnej analýzy
7
vypracovanie finančných reportov a prehľadov organizácie
7
ad-hoc finančné analýzy
7
kontrola dostupnosti, preukázateľnosti, správnosti a úplnosti účtovných dokladov o finančných operáciách v organizácii
7
kontrola dodržiavania efektívnosti a účelnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami organizácie
7
spolupráca s účtovným oddelením a finančnými analytikmi organizácie
7
tvorba metodiky finančnej kontroly, smerníc a pokynov pre účtovníctvo a rozpočtovníctvo organizácie
7
monitoring finančných ukazovateľov a správnosti účtovníctva
7
prezentácia a argumentácia návrhov riešení vzniknutých nedostatkov vo finančných procesoch organizácie
7
nastavovanie a koordinácia finančných procesov organizácie
7
tvorba správ a hlásení súvisiacich s finančnou kontrolou
7
vedenie príslušnej evidencie súvisiacej s finančnou kontrolou
7
kontrola plnenia obchodno-finančného plánu a rozpočtu nákladov organizácie
7
príprava finančných analýz, kalkulácií a podkladov na zostavenie finančného plánu organizácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
poradenstvo v oblasti financií organizácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE