NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Audítor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9423

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Audit Manager, Audit Officer, Externý audítor, Finančný audítor

Charakteristika
Audítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Poskytuje klientovi súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, pričom vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Overuje správnosť vedenia účtovníctva organizácie v súlade s osobitnými predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. Vypracováva správu o priebehu a výsledkoch auditu. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodických postupov, právnych predpisov a interných noriem.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o spôsobilosti na výkon auditu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je potrebné pre výkon zamestnania mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 3 Podmienky a predpoklady výkonu auditu ods. 1 písmeno c).

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 3 Podmienky a predpoklady výkonu auditu ods. 1 bod d).

Klasifikácie
ISCO-08: 2411 - Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly
SK ISCO-08: 2411003 - Audítor
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Audítor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
metódy uskutočňovania auditu
(Metódy a techniky audítorských postupov.)
7
právna veda, právne princípy a zásady
(Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.)
6
ekonómia
(Základné vedomosti v oblasti mikroekonómie a makroekonómie.)
6
finančné účtovníctvo
(Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu. )
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti auditu
7
účtovná závierka
(Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.)
7
medzinárodné účtovné štandardy
(Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo.)
7
etický kódex audítora
7
metódy a postupy finančnej analýzy
7
informačné systémy riadenia
(V oblasti auditu, účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
(Postupy analytickej, systematickej evidencie a pod. Postupy a princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti účtovníctva
(Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.)
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
(Medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiace vyhlásenie a štandardy vzťahujúce na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom.)
7
inventarizácia
(Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.)
7
typy auditov
(Finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti a pod.)
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
pravidlá audítorskej dokumentácie
(Priebeh vykonaného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov, zmluva o audite, plán a program auditu, správa audítora, hodnotenie rizika, nezávislosti a ďalšie dokumenty súvisiace s priebehom vykonaného auditu.)
7
projektový manažment
(Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.)
7
právne predpisy a základné pojmy z oblasti daní
(Daň z príjmov, pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, objekt dane, základ dane, sadzba dane, zdaňovacie obdobie a pod.)
7
majetok podnikateľského subjektu
(Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.)
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
(Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.)
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
(Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
matematické a štatistické metódy
(Využívané pri auditu a účtovníctve.)
7
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).)
7
výsledok hospodárenia
(Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.)
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
7
metódy financovania organizácie
(Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).)
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
7
princípy interných kontrol organizácie
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
koordinácia audítorských tímov
(Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác.)
7
plánovanie činnosti auditu na mieste v oblasti manažmentu
(V súlade so všeobecnými programovými pravidlami auditu.)
7
spracovanie záverečnej správy z auditu v oblasti manažmentu
(Hodnotenie realizovaného auditu na základe poskytnutej dokumentácie v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Návrh opatrení na elimináciu slabých stránok a posilnenie silných stránok.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov v auditovanej organizácii
(Priamy výkon auditu.)
7
výber zamestnancov do tímu
7
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
(Stanovenie podrobných fáz auditu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť procesu.)
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
(Audítorská dokumentácia auditovanej spoločnosti: účtovná závierka (individuálna alebo konsolidovaná) výročná správa, alebo konsolidovaná výročná správa. Analýza rizík a príležitostí (SWOT analýza a pod.), politiky a celkového strategického smerovania spoločnosti.)
7
overovanie správnosti vedenia účtovníctva
(Kontrola účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) a súladu výročnej správy. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladov a pod. Posudzovanie predpokladov na tvorbu prognóz v oblasti účtovníctva. Kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti). )
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
7
zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
7
účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
(Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.)
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
7
overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
7
poradenstvo v oblasti auditu
7
odborná príprava asistenta audítora
(Pod podmienkou absolvovania minimálne trojročnej praxe v profesii audítora (podľa Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).)
7
spolupráca s príslušnými odborníkmi a inštitúciami v oblasti overenia auditovaných dokumentov organizácie
(Daňový poradca, IT špecialista, poistný matematik, právnik a pod. Banky, pobočky zahraničnej banky, príslušné úrady, inštitúcie a pod.)
7
evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE