NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Price Strategy Specialist , Vedúci útvaru kalkulácií, cien a nákladov, Vedúci útvaru tvorby cien

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy kalkulácií a tvorby cien tovarov/služieb. Organizuje a koordinuje činnosti útvaru zodpovedajúceho za tvorbu kalkulácií a návrhu cien výrobkov a služieb, za cenovú dokumentáciu.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedaná za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem organizácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1211 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
SK ISCO-08: 1211005 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Finančný manažér

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
(Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).)
7
podniková ekonomika
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
(Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.)
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
(Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.)
7
účtovné doklady a ich evidencia
(Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.)
7
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
7
metodika a postupy účtovania
(Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.)
7
postupy evidencie a archivácie účtovných dokladov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
postupy a metódy vedenia porád
7
projektový manažment
7
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
manažment rizík
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
(Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.)
7
matematické a štatistické metódy
7
účtovné systémy (sústavy)
(Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.)
7
účtovné programy
(Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.)
7
postupy kalkulácie nákladov
(Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.)
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
7
výber zamestnancov do tímu
7
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
7
tvorba metodických postupov v oblasti cenotvorby
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí súvisiacich s tvorbou cien tovarov/služieb
7
tvorba analýz a správ o vývoji cenových relácií konkurenčných spoločností na trhu
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
7
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
(Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené. )
7
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
7
kontrola nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
7
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
7
kontrola a vyhodnocovanie návrhov cien výrobkov/služieb
(Napr. cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže, vnútropodnikových cien (napr. materiál, služby práce, nedokončená výroba, výroky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky), režijné náklady a pod.)
7
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
(Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.)
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch
7
aktualizácia cenových kalkulácii v súvislaosti so zmenou skutočných nákladov
7
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
7
spolupráca pri bilančnej analýze hospodárskych výsledkoch organizácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE