NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Montážny pracovník vo výrobe nábytku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9355

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Montážnik vo výrobe nábytku Montážny operátor vo výrobe nábytku

Charakteristika
Montážny pracovník vo výrobe nábytku vykonáva montáž komponentov vo výrobe nábytku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8219 - Montážni pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08: 8219004 - Montážny pracovník vo výrobe nábytku
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Montážny pracovník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
nábytok
(Konštrukcia a typológia nábytku.)
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
(Stroje a zariadenia pri montážnych prácach vo výrobe nábytku.)
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
3
technické kreslenie v oblasti spracovania dreva
3
zásady vedenia technickej dokumentácie
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
3
technológia montáže, demontáže a opráv v oblasti výroby nábytku
3
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
3
voľba postupu práce, nástrojov, náradia, pomôcok na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
3
opravy, montáže, demontáže nábytkárskych výrobkov
3
výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
(Pri montáži/demontáži nábytkárskych výrobkov.)
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia