NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor strojov v nábytkárskej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9349

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Obsluha strojov v nábytkárskej výrobe, Pracovník pre obsluhu strojov v nábytkárskej výrobe

Charakteristika
Operátor strojov v nábytkárskej výrobe obsluhuje stroje a zariadenia na výrobu nábytku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Obsluhuje, nastavuje, monitoruje drevoobrábacie stroje, zariadenia a výrobné linky na prípravu polotovarov (napr. rezaním, hobľovaním, frézovaním, ohýbaním, brúsením a vŕtaním), zariadenia na povrchovú úpravu plošných materiálov dyhovaním (laminovacie a lisovacie zariadenia) a rôznymi druhmi aplikačných náterov a lepidiel, vrátane ich bežnej údržby. Priebežne sleduje prevádzkyschopnosť a technologické parametre obsluhovaného zariadenia a výstupných produktov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08: 8172004 - Operátor strojov v nábytkárskej výrobe
SK NACE Rev.2: Výroba nábytku
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
povrchová úprava materiálov, polotovarov a výrobkov v nábytkárskej výrobe
(Príprava podkladov rôznych materiálov, brúsenie, tmelenie, morenie, bielenie, nátery s rôznymi konečnými úpravami (matný, lesklý a pod.).)
4
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
4
konštrukcia nábytku
(Druhy, časti, rozmery, materiály.)
4
technické normy, podklady v nábytkárskej výrobe
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
(Funkcie strojov/zariadení/výrobných liniek (na rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, laminovanie, lisovanie a pod.).)
4
typológia nábytku
4
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
(V nábytkárskej oblasti.)
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(Spôsoby spracovania, využitia a likvidácie odpadov.)
3
technologické postupy spracovania dreva
(Rezanie, hobľovanie, frézovanie, ohýbanie, brúsenie, vŕtanie, dyhovanie.)
4
nábytok
(Druhy nábytku a jeho konštrukcia.)
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
4
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
4
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
(Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby spájania, zhotovovania povrchovej úpravy drevených materiálov a polotovarov v nábytkárskej výrobe.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
výber a kontrola vstupného materiálu a polotovarov v nábytkárskej výrobe
4
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov, ručného elektrického náradia, strojov a strojných zariadení v nábytkárskej výrobe
(Obrábanie a spájanie materiálov z dreva, plastov a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).)
4
orientácia v normách a technických podkladoch v nábytkárskej a drevárskej výrobe
4
výstupná kontrola nábytkárskych výrobkov
4
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
(Postupy zhotovovania a nanášania jednotlivých druhov náterov.)
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok v nábytkárskej výrobe
4
voľba materiálu, technologických postupov, náradia, nástrojov, strojov a zariadení v nábytkárskej výrobe
4
stanovovanie druhov polotovarov a množstva materiálu podľa technickej dokumentácie pre drevársku a nábytkársku výrobu
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE