NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
9345

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Obsluha sekačky, Sekačkár, Sekač

Charakteristika
Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva komplexne riadi chod strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8172 - Operátori zariadení na spracovanie dreva
SK ISCO-08: 8172002 - Operátor zariadenia na sekanie, drvenie a mletie dreva
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Operátor spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
(Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.)
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
3
technologické postupy spracovania dreva
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
(Stroje na sekanie, drvenie a mletie dreva.)
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
(Odborné posudzovanie surových kmeňov na výrobu výrezov.)
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
3
obsluha strojov a zariadení na sekanie, drvenie a mletie drevených materiálov
3
príprava drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
3
posudzovanie kvality a kontrola vstupných a výstupných drevených materiálov na sekanie, drvenie a mletie
3
spracovanie drevených materiálov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE