NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Organizátor spoločenských podujatí


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
8935

Garancia
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch

Alternatívne názvy
Event Manager

Charakteristika
Organizátor spoločenských podujatí plánuje, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za prípravu, financovanie, plánovanie, organizáciu a propagáciu podujatí. Navrhuje a prezentuje ideový námet akcie na základe požiadaviek klienta. Koordinuje realizáciu akcie, sleduje čerpanie stanoveného rozpočtu, hodnotí úspešnosť podujatia a navrhuje opatrenia na odstránenie prípadných nedostatkov. Zodpovedá sa objednávateľovi podujatia (ten môže byť aj zhodný s organizátorom) a riadi tím osôb zodpovedných za realizáciu podujatia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Rozlišujeme 2 druhy organizátorov spoločenského podujatia. V prípade, že ide o interné podujatie, môže byť organizátor aj nositeľom myšlienky vytvorenia podujatia. V takomto prípade začína plánovaním, rozpočtovaním, a získavaním finančných zdrojov na organizáciu podujatia. Ostatné kroky sú zhodné s externým organizátorom podujatia, až po vyúčtovanie podujatia, kde organizátor interného podujatia na konci predloží nadriadeným finančný výsledok z daného podujatia, z čoho bežne získa svoju odmenu. V prípade externého organizátora ide o zamestnanca právnickej osoby, ktorá podujatie organizuje na základe objednávky od fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorá podujatia vymyslela, ale má na takéto práva. V takomto prípade spolupráca začína vytvorením ponuky na organizáciu, prezentáciou ponuky odberateľovi, samotnou organizáciou podujatia a následným vyúčtovaním príjmov a výdavkov na organizáciu. Bežne v takomto prípade dostáva organizátor (ako právnická osoba) fixne dohodnutú sumu za organizáciu a podiel podľa úspechu daného podujatia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
Ekonomického zamerania, alebo zamerania na gastronómiu, cestovný ruch, alebo hotelierstvo alebo príbuzných odborov skupiny 63 a 64.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3332 - Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
SK ISCO-08: 3332003 - Organizátor spoločenských podujatí
SK NACE Rev.2: Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Reklama a prieskum trhu
Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Športové, zábavné a rekreačné činnosti
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Organizátor podujatí

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
činnosť a fungovanie organizácie
4
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
interné procesy v organizácii
4
stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
4
technika služieb v cestovnom ruchu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
4
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
event management
4
obchodné vyjednávanie
4
obchodné vzťahy
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
4
postupy finančného plánovania
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
krízový manažment a manažment konfliktu
4
manažment času
4
plánovanie a operatívne riadenie
4
manažment financovania projektov
4
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
4
plánovanie časového priebehu interného/externého projektu, vrátane nárokov na pracovníkov, prostriedky a financovanie
4
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
4
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
4
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
4
určovanie a kontrola priorít, poslania a cieľov interného/externého projektu
4
nastavovanie parametrov pre hodnotenie projektu
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov
4
sledovanie plnenia prác na projekte, plánovanie úloh
4
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
4
kontrola výstupov projektu, ich kvality, časového priebehu, prác dodávateľov a pod.
4
posudzovanie a kontrola efektívnosti a výkonnosti hospodárenia
4
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
4
podávanie návrhov, inovácií smerujúcich k zlepšovaniu postupov a riešení v rámci projektu
4
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
4
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
4
nakupovanie a uzatváranie zmlúv
4
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE