NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Klobučník


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Módista/ka, Výrobca pokrývok hlavy

Charakteristika
Klobučník zhotovuje ručne alebo strojovo klobúky, barety, čiapky a iné pokrývky hlavy z rôzneho materiálu. Predáva klobučnícke výrobky, opravuje a dekoruje ich.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Klobučník pripravuje strih (šablónu), ktorý prenesie na materiál. Tento potom strihá, vysekáva alebo reže. Jednotlivé diely zošíva, tvaruje vypínaním okrajov alebo za vlhka na špeciálnych formách a žehlí ich. Na výrobu klobúka používa aj plstený polotovar, ktorý tvaruje na drevených formách alebo používa špeciálne stroje. Polotovar alebo hotové výrobky čistí, orezáva, rozťahuje, perie, kefuje a vykonáva ďalšie povrchové úpravy. Prišíva podšívku a celé vnútorné vybavenie pokrývky hlavy. Počas výroby vykonáva bežné nastavenie strojov a používa pomôcky a zariadenia (stroje, špeciálne stroje, žehliace zariadenia a pomôcky) v oddeľovacom, tvarovacom a dokončovacom procese. Pokrývky hlavy dekoruje, opravuje a predáva ich.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7531 - Pánski a dámski krajčíri, kožušníci a klobučníci
SK ISCO-08: 7531003 - Klobučník
SK NACE Rev.2: Výroba odevov
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Klobučník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
prezentovanie Elementárna
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných materiálov a produktov
2
technológia zhotovenia klobúkov, baretov, čapíc
3
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
3
priemyselné šitie
2
odevné technológie
(pri výrobe pokrývok hlavy)
2
postupy hľadania chýb textilných materiálov a produktov a spôsoby ich rozborov a skúšok
(Prípadná oprava chýb.)
2

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby označovania textilných a odevných výrobkov
3
zásady pri skladovaní polotovarov a hotových výrobkov
3
stroje a formy na tvarovanie klobučníckych výrobkov
3
materiály pre výrobu plsteného polotovaru
3
proces tvorby klobúkovej hmoty
3
plstenie
3
pracovné pomôcky pri výrobe klobučníckych výrobkov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
obsluha automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
2
obsluha tvarovacích, lisovacích a žehliacich strojov pre zhotovenie pokrývok hlavy
3
obsluha obrábacích, vysekávacích a orezávacích strojov vo výrobe pokrývok hlavy
3
obsluha zariadení na farbenie, tuženie a sušenie klobučníckych materiálov a polotovarov
3
nastavovanie strojov v šijacej dielni
1
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
2
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
(pre šitie a výrobu pokrývok hlavy)
2

Návrhy na doplnenie: EKR
zhotovenie a vymodelovanie strihu, zhotovenie strihovej šablóny
3
zhotovenie pokrývky hlavy s dodržaním technologického postupu
3
ručné alebo strojové tvarovanie a lisovanie klobúka
3
zhotovenie a prišívanie podšívky a vnútorného vybavenia pokrývky hlavy
3
povrchová úprava polotovarov a klobúkov
3
dotvarovanie a zdobenie pokrývok hlavy
3
dokončovacie práce, úprava a kontrola výrobkov, odstraňovanie nedostatkov
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE