NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
8146

Garancia
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných sietí. Konfiguruje, oživuje, testuje a implementuje do prevádzky nové základňové stanice, mikrovlnné trasy, radio routre, repeatre, digitálne kroskonekty a technológie dátových sietí. Vykonáva rekonfigurácie, upgrady, merania a profylaktiku na existujúcich technológiách mobilných a pevných sietí. Analyzuje a vyhodnocuje stav mobilných a pevných sietí prostredníctvom dohľadových systémov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva nepretržitú pohotovosť na technológiách mobilných a pevných sietí. Zúčastňuje sa projektovej prípravy objektov a vykonáva technickú podporu pre optimalizáciu a rozvoj mobilnej a pevnej siete.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08: 2153003 - Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií
SK NACE Rev.2: Telekomunikácie
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
prevádzka a manažment sietí
7
elektrotechnika
7
právne predpisy a základné pojmy telekomunikácií a rádiokomunikácií
6
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
rádiokomunikačná technika
7
telekomunikačná technika
7
mikrovlnná technika
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
4
využívanie operačných systémov
(Operačné systémy využívané v oblasti prevádzky mobilných a pevných technológií (napr. UNIX).)
7
orientácia v problematike kalkulácií a predikcií hlasovej a dátovej prevádzky
7
vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
6
rozbory kvality služieb v oblasti telekomunikácií
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
6
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
6
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
7
plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
(Plánovanie a riešenie úloh v energetických bilanciách, kmitočtovom plánovaní a pod.)
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
7
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
6
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
7
zabezpečovanie kooperácie so špecialistami iných profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
6
kontrola a vykonávanie funkčných nadzemných, podzemných a vnútorných telekomunikačných vedení
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v telekomunikáciách
7
kontrolné činnosti pri výstavbe, údržbe a opravách komunikačných sietí a zariadení
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
7

Návrhy na doplnenie: EKR
rekonfiguruje, upgraduje, meria a profylaktuje na technológiách mobilných a pevných sietí
7
Konfigurácia,oživovanie,testovanie,implementácia základňových staníc,mikrovlnných trás a technológií dátových sietí
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia