NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Právny asistent


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Asistent právneho oddelenia, Legal Assistant, Paralegal, Právnik – študent, Právny referent

Charakteristika
Právny asistent vykonáva odborné činnosti na podporu plnenia úloh právnika. Vyhľadáva a spracováva informácie, pripravuje alebo kontroluje základné a jednoduché právne dokumenty a právne texty. Vykonáva asistenčné a administratívne úkony podľa pokynov nadriadeného.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3411 - Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 3411001 - Právny asistent
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v právnej oblasti

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právna veda, právne princípy a zásady
(Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo, Finančné právo a pod. )
6
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
6
postupy vymáhania pohľadávok
6
metódy vedenia a archivácie súdnych spisov
6
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
6
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
(Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.)
6
etika v právnych službách
6
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
dejiny práva
6
pravidlá a postupy skartácie
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Návrhy na doplnenie EKR
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
6
právna dokumentácia a jej náležitosti
6
druhy právnych aktov
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
právne poradenstvo a konzultácie
(Poskytovanie právnej podpory podnikovým právnikom, advokátskym koncipientom a advokátom.)
6
orientácia v právnych spisoch
( Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod. )
6

Návrhy na doplnenie: EKR
spolupráca pri analýze a právnych rozboroch
(Napr. právnych prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok, ponúk a pod.)
6
komunikácia a korešpondencia s príslušnými orgánmi
(Napr. súdy, exekútorské úrady, štátne a iné orgány.)
6
spolupráca pri vypracovávaní návrhov stanovísk pri aplikácii právnych noriem
6
kontrola náležitostí právnych dokumentov podľa pokynov nadriadeného
6
posudzovanie, úprava a aktualizácia rôznych druhov zmlúv podľa platného právneho stavu podľa pokynov nadriadeného
6
kontrola správnosti údajov, opravy nesprávne zapísaných údajov
(Kontrola súladu zmlúv s platnými právnymi predpismi.)
6
príprava právnych podkladov a písomností podľa pokynov nadriadeného
(Podklady na spracovanie žalôb, odvolaní, súdnych rozhodnutí, závetov, zmlúv a pod.)
6
spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, kontrole a úprave právnych dokumentov
(Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Spolupráca pri tvorbe, posudzovaní, úprave a ukončovaní všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Spolupráca pri vyhotovovaní písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.)
6
zhromažďovanie a posudzovanie dôkazového materiálu
(Overovanie pravdivosti alebo úplnosti skutkových informácií poskytnutých klientom. Vyhľadávanie dôkazov (svedkovia, listiny, znalecké posudky). )
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE