NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Advokátsky koncipient


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7826

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Ašpirant

Charakteristika
Advokátsky koncipient vykonáva pod vedením a dohľadom advokáta právnu prax v oblasti zastupovania mandantov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi. Pripravuje a vykonáva obhajobu klienta v predprípravnom a v prípravnom trestnom konaní podľa právnych noriem. Poskytuje právne rady, pripravuje právne podania, žaloby, odvolania a iné listiny o právnych úkonoch, alebo právne rozbory a iné formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o zápise do zoznamu advokátskych koncipientov podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 61)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 2611 - Právnici
SK ISCO-08: 2611003 - Advokátsky koncipient
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Právnik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
advokátsky poriadok
7
etika v právnych službách
7
pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
5
pravidlá, podmienky a spôsoby vedenia súdneho pojednávania, výsluchu svedkov a znalcov ako aj účastníkov konania
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
(Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.)
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
5
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
advokácia
(Zastúpenie advokáta, zodpovednosť za škodu, disciplinárne previnenia a disciplinárne opatrenia a pod.)
7
právna veda, právne princípy a zásady
( Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod. )
7
dejiny práva
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie zmlúv klienta, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien
7
vypracovávanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz na základe pokynov advokáta
7
vyhotovovanie návrhov dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami na základe pokynov advokáta
(Napr. zmlúv a ďalších listín.)
7
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
(Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod. )
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
( )
7
právne poradenstvo a konzultácie
(Na základe pokynov advokáta. )
7
poskytovanie informácií o stave súdneho konania
( )
7
vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach podľa pokynov advokáta
7
kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
( Kontrola z hľadiska dôležitosti pre ich platnosť, dodržiavania lehôt vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE