NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7757

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Head of Legal Department, Legal Department, Riaditeľ právneho úseku, Riaditeľ právnej sekcie, Vedúci právneho oddelenia

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru riadi, koordinuje a organizuje právnu agendu v rámci príslušnej organizácie/inštitúcie. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov a pokynov. Vedie, motivuje a kontroluje zamestnancov právneho útvaru.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadiaci pracovník právneho útvaru zodpovedá za právnu agendu organizácie, za jej bezproblémový chod v súlade s právnymi predpismi. Zadáva podriadeným zamestnancom príslušné úlohy, kontroluje a schvaľuje nimi navrhované postupy. V súlade s právnymi predpismi realizuje úlohy stanovené vedením organizácie v rámci ktorej riadi právny útvar.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Optimálne je právnické vzdelanie.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 4 roky Poznámka:
Optimálna je právnická prax.

Klasifikácie
ISCO-08: 1219 - Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení
SK ISCO-08: 1219001 - Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru
SK NACE Rev.2: Právne a účtovnícke činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti práva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
5
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
(Exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb.)
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
(Spôsoby, metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia.)
7
spisová služba
7
etika v právnych službách
7
podniková ekonomika
(Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
pravidlá a postupy skartácie
6
právna veda, právne princípy a zásady
(Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo, Pracovné právo a pod. )
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
personálny manažment
(Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.)
7
postupy vymáhania pohľadávok
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
druhy právnych aktov
(Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.)
7
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyhotovenie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
(Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod. )
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
(Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.)
7
právne poradenstvo a konzultácie
(Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi. )
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
(Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
7
analýza a právne rozbory
(Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.)
7
stanovovanie koncepčných a strategických cieľov právneho útvaru
7
riadenie a koordinácia činností právneho útvaru
(Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie podriadených zamestnancov právneho útvaru.)
7
výber zamestnancov do tímu
7
tvorba a úprava interných, vnútroorganizačných predpisov súvisiacich s právnymi službami
7
zastupovanie organizácie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
(Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.)
7
sledovanie platnosti a zmien predpisov súvisiacich s právnickou činnosťou
(Monitoring právnych predpisov na národnej a európskej úrovni.)
7
spolupráca s orgánmi štátnej správy
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
(Zverejňovanie zmlúv v centrálnom registri zmlúv a pod.)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE