NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7051

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Elektrodispečer, Kontrolór železničnej infraštruktúry, Majster elektrotechniky a energetiky, Majster oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Majster železničných tratí a stavieb, Návestný majster, Odborný technický zamestnanec

Charakteristika
Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre organizuje, kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou železničnej infraštruktúry (železničných tratí a stavieb). Operatívne riadi prevádzku infraštruktúry, rieši technologické problémy, zabezpečuje technickú údržbu, opravy a montáže zariadení železničnej infraštruktúry (oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)

  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov. (* certifikát vložený ako text)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119003 - Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik železničnej dopravy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tímová práca Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy v oblasti dráh
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
dopravné stavby
(Železničné trate, pozemné stavby na železnici.)
4
návesti a výhybky
4
technológia montáže, demontáže a opráv koľají a železničného zvršku
(Železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.)
4
metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
4
systémy a normy kontroly
(V železničnej infraštruktúre.)
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
4
princípy meracích a regulačných zariadení
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
predpisy železničnej dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
4

Návrhy na doplnenie EKR
štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
4
metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
(Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.)
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
4
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
(Technické normy v elektrotechnike a energetike, elektrotechnické materiály, vodiče a káble, elektrotechnické zariadenia.)
4
technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
4
informačné systémy v železničnej infraštruktúre
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
správa a údržba elektrických a elektrotechnických zariadení v železničnej doprave
(Oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení.)
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
4
diagnostika priestorovej priechodnosti a zaťaženosti tratí a stavieb
4
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie, organizovanie a kontrola prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
(Železničných tratí a stavieb - železničného spodku, zvršku, budov, mostov a tunelov.)
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej infraštruktúre
4
kontrola zariadení železničnej infraštruktúry
(Kontrola, revízia a inšpekčné prehliadky určených technických zariadení na dráhe.)
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej infraštruktúre
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti železničnej infraštruktúry
4
používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
4
organizácia práce, kontrola plnenia úloh a operatívne riadenie v železničnej infraštruktúre
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE