NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Technik bezpečnostných systémov, Technik opráv a údržby RTG zariadení

Charakteristika
Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave zabezpečuje prevádzku a údržbu technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku. Spravuje kamerové, prístupové a detekčné systémy na letisku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Diagnostikuje a opravuje poruchy technických zariadení, objednáva náhradné diely na výkon opráv, vedie evidenciu opráv a údržby technických zariadení. Zúčastňuje sa povinných školení predpísaných výrobcami technických zariadení, kontroluje činnosť technických zamestnancov. Dbá na dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska, spolupracuje s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
elektrotechnické

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3155 - Technici bezpečnostných elektronických zariadení v leteckej doprave
SK ISCO-08: 3155001 - Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave
SK NACE Rev.2: Letecká doprava
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik bezpečnosti leteckej dopravy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
postupy krízového riadenia letiska
4
princípy fungovania kamerových, prístupových a detekčných systémov
4
metódy prevádzky, údržby a opráv technických zariadení na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
4
fyzikálna elektronika a mikroelektronika
4
technická optika a optické diely
4
sieťový softvér
4
softvérové prostredie, operačné systémy
4
zásady BOZP a PO
4
elektrické stroje a prístroje
4
elektrotechnika
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
prevádzka a pravidelné prehliadky technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
4
diagnostika porúch, údržba a opravy technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
4
správa kamerových, prístupových a detekčných systémov na letisku
4
spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
4
objednávanie náhradných dielov na výkon opráv technických zariadení
4
vedenie evidencie údržby a opráv technických zariadení
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
4

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad BOZP a PO
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE