NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Vedúci dopravy, Vedúci zamestnanec v MHD

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave komplexne riadi prevádzku MHD, organizuje vypracovávanie plánov dopravnej obslužnosti a kontroluje ich plnenie. Riadi spracovanie návrhov organizačných projektov mestskej hromadnej dopravy, trasovanie liniek, modernizáciu prepravných prostriedkov, vyhodnocuje ekonomické rozbory na efektívne rozhodnutia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08: 1324005 - Riadiaci pracovník (manažér) v mestskej hromadnej doprave
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
marketingová komunikácia
7
postupy tvorby dopravnej obslužnosti (dopravná sieť, linkové vedenie, cestovné poriadky)
(Zásady budovania a prevádzkovania integrovaných dopravných systémov osobnej dopravy; obsah a náležitosti zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme a spôsobu regulácie cien v mestskej hromadnej doprave; obsah a postupy tvorby plánu dopravnej obslužnosti podľa zákona o cestnej doprave a zákona o dráchach.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
manažment
7
spôsoby a postupy dozoru v oblasti verejnej osobnej dopravy
7
postupy a metódy vedenia porád
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
(Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti civilnej ochrany
5
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti pozemných komunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti utajovania a ochrany skutočností
5
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
(V cestnej doprave.)
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
7
manažment financovania projektov
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
7
zabezpečovanie hospodárnosti a bezpečnosti chodu cestnej dopravy, hospodárneho využívania dopravných prostriedkov a pracovných síl
6
zabezpečovanie koordinácie cestnej a ostatných druhov dopravy, zabezpečovanie podkladov a obchodných ponúk pre prepravcov v cestnej doprave
6
riadenie procesu obnovy vozového parku cestnej dopravy, udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti všetkých dopravných prostriedkov
6
riadenie a organizácia rozvoja dopravného podniku, rozširovanie dopravných systémov a technológie cestnej prepravy
7
organizácia hodnotenia autobusových liniek vykonávaná dopravným podnikom z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov
7
zabezpečovanie pravidelnej a riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, technických zariadení, dopravných prostriedkov, prístrojov a náradia v rámci riadenia vymedzeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
6
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
komplexné riadenie dopravnej činnosti vo verejnej osobnej doprave
7
koordinácia a riadenie rozvoja prepravných systémov vo verejnej osobnej doprave
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE