NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dispečer mestskej hromadnej dopravy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Dispečer, Oblastný dispečer, Operátor v prevádzke MHD

Charakteristika
Dispečer mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces vo verejnej osobnej doprave, zodpovedá za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD a koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami ovplyvňujúcimi prevádzku MHD na území mesta.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Operatívne rieši mimoriadne situácie v doprave (poruchy, havárie, kolízne situácie v prostriedkoch MHD), obnovuje požadovaný prevádzkový stav MHD, vedie požadovanú evidenciu (personál, technika) a poskytuje informácie o stave dopravy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Preukaz na vedenie hnacieho dráhového vozidla trolejbusovej dráhy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)

  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie električky na električkovej dráhe a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 6/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (§ 2 ods. 4)

  • Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119007 - Dispečer mestskej hromadnej dopravy
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia na dráhe
4
zásady poskytovania prvej pomoci
4
cestná doprava
(Pravidlá cestnej premávky, znalosti režimu práce vodiča autobusu MHD na linkách do 50 km podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave.)
4
krízový manažment
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
4
základné organizačné normy organizácie a prevádzkové predpisy
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
4
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch v mhd
(Poskytovanie informácií o preprave cestujúcich v zmysle prepravného poriadku i v rámci mimoriadnych udalostí, vrátane poskytovania informácií a rád o náhradných dopravných trasách v rámci daného dopravného systému.)
4
organizácia prepravy osôb cestujúcich autobusmi, trolejbusmi a električkami, vrátane bezpečnej prepravy ich batožiny
4
kontrola prepravného procesu a prepravného personálu v zmysle interných predpisov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
koordinácia činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD
4
obnova prevádzkového stavu MHD
4
vedenie požadovanej evidencie v MHD
4
posudzovanie a rozbor mimoriadnych udalostí v MHD
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE