NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Pracovník odboru technickej kontroly

Charakteristika
Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy kontroluje technický stav vozidiel MHD po opravách a údržbách pravidelných prehliadok podľa technologických postupov a technických podmienok výrobcu. Zodpovedá za konečné rozhodnutie v sporoch pri určovaní kvality práce, určuje mieru zavinenia pri nekvalitnej práci.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov  • Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08: 3119008 - Technik, kontrolór mestskej hromadnej dopravy
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik cestnej dopravy

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na električkovej dráhe
4
metrológia fyzikálnych veličín
4
diagnostika motorových vozidiel
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
autoelektronika
4
jednotlivé časti motorových vozidiel
4
jednotlivé časti koľajových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania motorových vozidiel
4
technológia opráv a nastavovania koľajových vozidiel
4
metódy merania prevádzkových veličín
4
softvéry pre odborné aplikácie
4
spôsoby vedenia a údržby elektrického hnacieho vozidla na trolejbusovej dráhe
4
spôsoby vedenia a údržby autobusu
4
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
4
druhy a spôsoby využitia diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
4
právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
(Pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
komplexné zabezpečovanie odovzdávania poškodených vozidiel do opravy a preberanie vozidiel po opravách
4
základné diagnostikovanie porúch dopravných prostriedkov
4
vedenie požadovanej dokumentácie v oblasti prehliadok dopravných prostriedkov
4
kontrola technického stavu vozidiel MHD
4
posudzovanie kvality vozidiel MHD
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
využívanie diagnostických zariadení a staníc technickej kontroly
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE