NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v logistike


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7024

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Logistický manažér, Manažér logistiky

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi optimalizáciu logistických procesov v rozsiahlom logistickom systéme. Vyhodnocuje efektívnosť logistického procesu, sleduje a posudzuje vývojové trendy v odbore a ich implementáciu v praxi.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spolupracuje so skladovým a výrobným manažérom logistiky. Spracováva zasielateľské a prepravné zmluvy a cenové ponuky. Koordinuje proces unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie v skladovom hospodárstve a logistike. Riadi proces optimalizácie prepravy s využitím intermodálnej prepravy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát FIATA Diploma v zasielateľstve
    Špecifikácia:
    Certifikát vydávaný Svetovou asociáciou zasielateľských a logistických zväzov FIATA preukazuje znalosti z oblasti zasielateľstva a logistiky na celosvetovo uznávaných štandardoch FIATA Diploma.

  • Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 6)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08: 1324008 - Riadiaci pracovník (manažér) v logistike
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
5
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
manažment
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
marketingová komunikácia
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
logistika
7
logistika vo výrobe
(Logistika vo výrobe a reverzná logistika.)
7
logistika v doprave
(Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody, obmedzenie zodpovednosti dopravcov za dodržanie dodacích lehôt, poškodenia a straty zásielky.)
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
(Logistika a jej úlohy v skladovom hospodárstve a riadení zásob. Druhy manipulačnej techniky v logistike a ich technické a prevádzkové parametre.)
7
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
7
právne predpisy a základné pojmy v logistike
7
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
(Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy. Znalosť dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska uloženia zásielok.)
7
predpisy na upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
(Predpisy pre upevnenie nákladu na dopravných prostriedkoch cestnej a železničnej dopravy a v kontajneroch. Požiadavky na rozloženie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch (návesy, kontajnery a železničné vozne).)
7
prepravné a zasielateľské zmluvy
(Predpisy platné pre prepravné a zasielateľské zmluvy.)
7
požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
7
systém manažérstva v logistických organizáciách
7
ekonomika logistického podniku, ekonomické a výkonové ukazovatele
7
zasielateľstvo
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie optimalizácie logistických procesov
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
7
projektové riadenie v doprave a logistike
7
vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu
7
koordinácia procesu unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie v logistike a skladovom hospodárstve
7
sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v logistike
7
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
6
využitie štatistických metód v manažmente
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
7
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
7
spracovávanie cenových ponúk a taríf dopravno-prepravných procesov
(Vrátane spracovávania zasielateľských a prepravných zmlúv.)
7
komunikácia a návštevy klientov
7
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE