NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Administratívny pracovník v logistike


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
7019

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Referent logistiky

Charakteristika
Administratívny pracovník v logistike zabezpečuje a vykonáva bežné administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo archivačné práce v logistike. Prijíma dispozície z výroby, obchodu a pod. na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu). Vystavuje objednávky na prepravu a zasielateľské príkazy na základe dispozícií spracovaných technickými špecialistami v logistike alebo riadiacimi pracovníkmi v logistike.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08: 4323006 - Administratívny pracovník v logistike
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v doprave a logistike

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
logistika
(Odborná terminológia v logistike, vedomosti z logistiky, dopravy a skladovania.)
4
právne predpisy a základné pojmy v logistike
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
(Poznanie dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska spôsobov a princípov uloženia zásielok.)
4
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
4
podniková ekonomika
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
(Vrátane korešpondencie v cudzom jazyku.)
4
postupy evidencie a archivácie
(Pravidlá evidovania a archivácie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov v logistike.)
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
4
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
(Poznanie vnútropodnikových smerníc na spracovanie administratívnej agendy.)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
4
informačné systémy v logistike
4
matematické a štatistické metódy
4
metódy a postupy inventarizácie a inventúry
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie
4
evidencia a inventarizácia majetku
4
spracovávanie podkladov pre účtovníctvo
(Spracovávanie pokladničnej knihy, evidencie prijatých a vydaných účtovných dokladov, výkazov tržieb, recepčnej uzávierky, podkladov na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencie objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.)
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
(Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
vystavovanie objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
4
príjem dispozícií na zabezpečenie balenia, skladovania a prepravy tovaru (resp. materiálu)
4
kontrola faktúr od dopravcov a zasielateľov
4
správa príslušnej dokumentácie
(Zaznamenávanie, zakladanie, triedenie, rozdeľovanie, vyhľadávanie, evidencia, archivácia, skartácia a pod.)
4
evidencia reklamácií súvisiacich s logistickými činnosťami a kontrola termínov ich vybavenia logistickým oddelením
4
využívanie informačných systémov v logistike
(Práca s informačným a monitorovacím systémom, vkladanie údajov a zabezpečovanie ich aktualizácie.)
4
štatistické vyhodnocovanie kvality poskytovaných služieb zo strany dopravcov a zasielateľov
4
vypĺňanie prepravných dokladov a ich odovzdávanie vodičom
4
evidencia dochádzky zamestnancov
4
administratívne spracovávanie dokumentácie zahraničných pracovných ciest
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
(Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.)
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie
4
spolupráca pri zabezpečovaní firemných podujatí
(Napr. marketingových, kultúrnych, športových a pod.)
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE