NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kapitán kompy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Kapitán plte, pltiar, Prevozník, Vodca plavidla bez vlastného pohonu, Vodca prievoznej lode

Charakteristika
Kapitán kompy samostatne vedie prievoznú loď s vlastným strojným pohonom alebo bez vlastného pohonu na vodných cestách, zodpovedá za bezproblémové nalodenie, prevoz a vylodenie prevážaných osôb a vozidiel.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Riadi a kontroluje prácu posádky kompy, zodpovedá za dodržiavanie potrebných opatrení s ohľadom na bezpečnosť plavby, posádky, cestujúcich a prepravovaných vozidiel. Zodpovedá za plnenie časových harmonogramov a pracovného využitia posádky kompy. Samostatne vedie kompu, pri dodržaní plavebných a bezpečnostných prepisov. Vedie predpísanú dokumentáciu o prevádzke kompy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 3152 - Kapitáni a lodivodi
SK ISCO-08: 3152002 - Kapitán kompy
SK NACE Rev.2: Vodná doprava
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3

Príslušnosť k povolaniu
Kapitán plavidla

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
samostatnosť Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch
3
predpisy na prevádzku na vodných plochách
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
0
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
0
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
3
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
3
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
orientácia vo svetelnej a zvukovej signalizácii v lodnej doprave
3
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
3
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
3
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov riečneho plavidla vyššej triedy
3
riadenie plavby podľa radarovej informácie
3
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE