NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Administratívny zamestnanec, Odborný referent dopravy, Referent cestnej výpravy, Referent dopravy, Referent koľajovej výpravy, Referent pre tvorbu cestovných poriadkov, Referent prípravy dopravy

Charakteristika
Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé administratívne, kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, administratívno-technické alebo prevádzkovo manipulačné práce v mestskej hromadnej doprave.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 4323 - Administratívni pracovníci v doprave
SK ISCO-08: 4323003 - Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Administratívny pracovník v doprave a logistike

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
samostatnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
cestná doprava
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
podmienky prepravy osôb v mestskej hromadnej doprave
4
ekonomické ukazovatele
4
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
4
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
metódy spracovania mzdových častí kolektívnej zmluvy
4
mzda, jej zložky, vzťah k pracovnej pozícii
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej a dráhovej dopravy
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
plánovanie a príprava prieskumu trhu v oblasti mestskej hromadnej dopravy
4
spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
4
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
(Vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke autobusov, trolejbusov a električiek, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov a iných dokladov.)
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie o riadení oblasti rozvoja cestnej dopravy, cenotvorby a zmluvných vzťahov dopravného podniku
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
4
triedenie, ukladanie a zaraďovanie písomností do dosiek, šanónov a pod.
4
vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy v cestnej osobnej doprave
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
4
zabezpečovanie pravidelných školení a lekárskych prehliadok vodičov cestných motorových vozidiel
4
organizácia prepravy osôb cestujúcich autobusmi, trolejbusmi a električkami, vrátane bezpečnej prepravy ich batožiny
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
4
vybavovanie a prijímanie objednávok na prepravu, určovanie vodičov a vozidiel na uskutočnenie prepravy
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia