NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mechanik, opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
  • Odborná spôsobilosť na nakladanie s chladivami podľa poverenia MŽP SR - smernica EÚ 2037/2000

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 7127 - Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
SK ISCO-08: 7127000 - Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení
SK NACE Rev.2: Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
elektrotechnika
(Elektrotechnika chladiarenských a mraziarenských, klimatizačných zariadení na vysokej odbornej úrovni - zameranie priamo na chladiarenské zariadenia z elektrotechnického a mechanického hľadiska.)
4
fyzika
(Zameranie na chladivá a fyzikálne reakcie prebiehajúce v chladiacich a mraziacich okruhoch. )
3
anglický jazyk
3
softvéry pre odborné aplikácie
3
ekológia
3
postupy zvárania
4
elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
montáž a zapájanie elektroinštalácie a elektrických zariadení
4
spájanie a rozoberanie technických súčastí
4
stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
4
orientácia v normách a v technických podkladoch a dokumentoch na montáž a opravy vzduchotechnických zariadení
4
obsluha jednoduchých klimatizačných, mraziarenských a chladiarenských strojov a zariadení
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia