NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Strojársky špecialista vo výskume a vývoji


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6966

Garancia
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo

Alternatívne názvy
Špecialista pre výskum a vývoj v strojárstva, Vedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve, Výskumný a vývojový inžinier v strojárstve, Výskumný a vývojový manažér v strojárstve

Charakteristika
Strojársky špecialista vo výskume a vývoji aplikuje nové vedecké poznatky, trendy, teórie a postupy pri vývoji strojárskych výrobkov resp. materiálov. Vypracováva koncepcie a prognózy vývoja strojárskych výrobkov, rieši výskumné a vývojové úlohy a pripravuje podklady na technické a ekonomické zdôvodnenie výsledkov riešenia. Navrhuje nové a inovuje už existujúce postupy, metódy a procesy vo výrobe strojárskych výrobkov z dôvodu zvýšenia ich konkurenčnej schopnosti a predajnosti a s ohľadom na najnovšie trendy v ochrane životného prostredia. Spolupracuje pri zabezpečovaní technickej a technologickej prípravy výroby v etape overovania prototypov a overovacích sérií vo výrobe.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 2144 - Strojárski špecialisti
SK ISCO-08: 2144001 - Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
SK NACE Rev.2: Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Iná výroba
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista strojárskej (automobilovej) výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
7
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
7
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
7
zásady a postupy konštruovania z kovu
7
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
7
strojné mechanizmy
7
súčasti a mechanizmy jemnej mechaniky
5
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
7
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
7
číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
7
ekonomika a riadenie v strojárstve a kovovýrobe
6
metódy merania dĺžok a uhlov
7
softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
6
robototechnológia
7
strojárska aplikovaná informatika
7
konštrukčné časti strojov
7
technické parametre strojárskych výrobkov
7
parametre polotovarov a súčastí strojov
7
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
7
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zabezpečovanie technickej a technologickej prípravy výroby overovacích prototypov a overovacej série výroby
7
spracovanie konštrukčných riešení strojárskych výrobkov, prípravkov, nástrojov a náradí
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve
7
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie najnáročnejších strojárskych výrobkov a ich častí
7
vypracovanie projekčných podkladov na výrobky a zariadenia pre dopytové a ponukové riadenie
7
uplatňovanie technológie, unifikácie a typizácie pri spracovaní konštrukčných riešení
7
spracovanie technickej prípravy výroby modelových zariadení
7
orientácia v normách stanovených predpisov medzinárodných a národných certifikačných organizácií (napr. easa, úcl, icao, jaa a pod.) v strojárstve a kovovýrobe
7
spracovanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti strojárstva
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v strojárstve, spolupráca pri vývoji nových technológií
7
práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve
(CAD systémy)
7
vykonávanie technických skúšok novej technológie v strojárskej výrobe
7
technické výpočty, analýza navrhovaných riešení pomocou výpočtovej techniky a porovnávania s technickým zadaním
7
vedenie technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v strojárskej výrobe
7
návrh inovácií technologických súborov v strojárstve
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia vedeckých poznatkov a teórií pri vývoji nových postupov a metód, zabezpečovanie tvorby a realizácie nových konštrukcií a projektov výrobkov, zariadení, strojov a pod.
7
príprava podkladov na technicko - ekonomické zdôvodnenie výsledkov inovačného riešenia
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE