NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Cukrár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6940

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Cukrár vykonáva odborné práce v cukrárskej výrobe, vyrába cukrárske polotovary, výrobky, ozdoby a reštauračné dezerty.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Cukrár na výrobu cukrárskych výrobkov spracováva múku, cukor, tuky, vajcia, čokoládu a ďalšie suroviny. Ovláda technológiu výroby všetkých druhov cukrárskych výrobkov. Pripravuje a ďalej spracováva cestá, hmoty, náplne a polevy. Pri výrobe využíva určené stroje alebo zariadenia. Samostatne tvaruje a zdobí cukrárske výrobky, pričom uplatňuje svoju tvorivosť a estetické cítenie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08: 7512002 - Cukrár
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Cukrár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
funkcia a zloženie strojov a zariadení v cukrárskej výrobe
3
druhy a spôsoby použitia cukrárskych plniek a poliev
3
druhy a spôsoby spracovania cukrárskych ciest a hmôt
3
podmienky skladovania a trvanlivosť cukrárskych výrobkov
3
spôsoby technologických a ekonomických výpočtov, výrobná dokumentácia cukrárskej výroby
3
zásady starostlivosti o technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
3
systémy hodnotenia kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
3
zásady stanovenia doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
3
spôsoby prispôsobenia cukrárskych výrobkov požiadavkám zdravej výživy
3
zásady práce v teplej a studenej dielni
(Tepelné podmienky, stroje a zariadenia, technologické procesy.)
3
modelovacie hmoty a spôsoby výroby cukrárskych ozdôb
(Vrátane spôsobov využívania výpočtovej techniky pri zdobení cukrárskych výrobkov a výrobe ozdôb.)
3
základné národné a európske legislatívne predpisy v oblasti cukrárskej výroby v znení neskorších predpisov
(Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov. Zásady a dokumentácia Správnej výrobnej praxe (8.hlava PK SR), systém HACCP. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z.z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách.)
3
cukrárske suroviny a spôsoby ich skladovania
3
technológia výroby cukrárskych výrobkov
3
hygiena potravín
3
potravinárska chémia
3
metódy analýzy potravín
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha a starostlivosť o stroje a zariadenia v cukrárskej výrobe
3
dohotovovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov
3
stanovenie doby spotreby a minimálnej trvanlivosti cukrárskych výrobkov
3
príprava surovín na výrobu cukrárskych výrobkov, výpočet výrobnej dávky a vedenie výrobnej dokumentácie
3
príjem, evidencia a skladovanie cukrárskych surovín a polotovarov
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
hygienicko-sanitačná činnosť v cukrárskej prevádzke
3
evidencia, skladovanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov
(Vrátane kontroly skladovacích podmienok.)
3
výroba rôznych druhov cukrárskych výrobkov
(Zhotovovanie cukrárskych ciest, hmôt, náplní, poliev, ozdôb a finálnych cukrárskych výrobkov s uplatnením vlastnej fantázie, tvorivosti, estetického cítenia.)
3
posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov
(S využitím senzorickej analýzy.)
3
zostavovanie cukrárskych receptúr a inovácia výrobkov
3
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE