NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor zariadenia na výrobu cukru


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6925

Garancia
Sektorová rada pre potravinárstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Operátor zariadenia na výrobu cukru sa podieľa na výkone činností pri spracovaní cukrovej repy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Obsluhuje strojnotechnologické zariadenia alebo riadiaci systém plavenia, prania a rezania cukrovej repy, ďalej získavania, čistenia a zahustenia štiav, výroby finálneho produktu (varenie a odstreďovanie cukrovín, sušenie a triedenie cukru po jeho dopravu do skladu cukru).

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8160 - Operátori zariadení na výrobu potravín a podobných výrobkov
SK ISCO-08: 8160007 - Operátor zariadenia na výrobu cukru
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor potravinárskej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
technológia výroby cukru a ďalších cukrovarníckych produktov
4
zásady BOZP a PO
4
hygiena potravín
4
metódy analýzy potravín
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
4
agropotravinárstvo
3
právne predpisy a základné pojmy súvisiace s výrobou potravín
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
4
krmivárske suroviny a spôsoby ich skladovania
4
automatické riadenie
4

Návrhy na doplnenie EKR
systémy a štandardy akosti a kvality v potravinárstve
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
4
kontrola dodržiavania technologických parametrov a úprava podľa aktuálneho stavu výroby cukru
4
riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
4
obsluha strojov a zariadení na spracovanie cukrovej repy
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE