NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Analytik riadenia rizík, Specialist - Risk Manager, Špecialista - risk manažér

Charakteristika
Špecialista riadenia rizík zodpovedá za identifikáciu, analýzu a kontrolu rizík spojených s prevádzkou spoločnosti. Navrhuje optimálny spôsob zníženia rizík. Predkladá zlepšenia, nové metódy a prístupy pre optimalizáciu procesov a krízových operácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08: 2422002 - Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva)
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
finančný manažment
7
krízový manažment
7
manažment rizík
7
manažment pre stredných manažérov
6
personálny manažment
6
manažment kvality
6
environmentálny manažment
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
7
návrh opatrení na skvalitnenie systému vnútropodnikového riadenia
7
prognóza možných vplyvov vonkajšieho prostredia na interný/externý projekt
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
posúdenie vhodnosti a účinnosti navrhnutých opatrení na minimalizáciu rizík
7
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
5
preskúmanie a odstránenie nezhôd v oblasti manažmentu
6
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
6
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
6
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
6
návrh a kontrola priorít, poslania a cieľov projektov v portfóliu (alebo programe) organizácie
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia