NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Change Management Analyst, Change Management Consultant, Change Management Coordinator, Change Management Specialist, Odborník na krízové riadenie, Odborník na riadenie zmien, Pracovník krízového riadenia, Pracovník riadenia zmien

Charakteristika
Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) metodicky pripravuje zmeny v organizácii, ktoré môžu byť vyvolané vnútornými potrebami (zmena poslania alebo stratégie organizácie, prevádzkové alebo technologické zmeny, prípadne zmeny v správaní sa pracovníkov) alebo vonkajšími okolnosťami (zmena ekonomického prostredia, havárie, živelné pohromy a pod.). Napomáha tiež pracovníkom akceptovať zmeny v pracovnom procese.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát PROSCI - certifikát riadenia zmien od spoločnosti Prosci

  • Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
    Špecifikácia:
    Autorizácia je nutná iba v prípade riešenia negatívneho vplyvu na oblasti mimo hranice organizácie - napríklad SEVESO II.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2422 - Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
SK ISCO-08: 2422003 - Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)
SK NACE Rev.2: Prierezové
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista stratégie a rozvoja

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
projektový manažment
(Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.)
7
modely riadenia zmien
7
postupy a metódy vedenia porád
6
environmentálny manažment
6
integrované systémy riadenia
6
manažment
6
manažment malého a stredného podniku
6
krízový manažment
7
finančný manažment
7
manažment rizík
7
manažment priemyselných procesov
6
logistika
4
činnosť a fungovanie organizácie
6
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
manažment kvality
6
manažment zdrojov
6
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
7
aplikácia princípov modelov riadenia zmien
6
plánovanie a operatívne riadenie
7
koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
7
princípy riadenia procesov v manažmente
7
manažment procesu návrhu a vývoja
6
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
6
príprava a koordinácia zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia