NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vodič údržby na cestnej infraštruktúre


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
6884

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Vodič špeciálnych mechanizmov, Zamestnanec cestnej údržby

Charakteristika
Vodič údržby na cestnej infraštruktúre predovšetkým vedie nákladné vozidlá a obsluhuje pracovné stroje pri výkone údržby pozemných komunikácií.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva činnosti spojené s vedením nákladných vozidiel, špeciálnych mechanizmov a obsluhou drobnej mechanizácie ako aj činnosti spojené s ich bežnou údržbou. Obsluhu týchto mechanizmov a ručného náradia vykonáva za účelom údržby pozemných komunikácií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    Špecifikácia:
    Preukaz, osvedčenie alebo doklad je nutný pre pracovníka, ktorý obsluhuje určené pracovné prostriedky (ako pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné).


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 8332 - Vodiči nákladných automobilov a kamiónov
SK ISCO-08: 8332003 - Vodič údržby na cestnej infraštruktúre
SK NACE Rev.2: Skladové a pomocné činnosti v doprave
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Vodič

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
3

Návrhy na doplnenie EKR
spôsoby vedenia a údržby nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií
(Spôsoby vedenia a údržby nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel ako napr. univerzálny nosič náradia, zametacie vozidlo, pracovná plošina, sypač, odťahové vozidlo, fekálny automobil, vozidlo na zber komunálneho odpadu a iné.)
3
spôsoby obsluhy a údržby strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
(Spôsoby obsluhy a údržby pracovných strojov a iných mechanizmov ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.)
3
technická dokumentácia vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
(Návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení určených na údržbu pozemných komunikácií.)
3
pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
(Spôsoby údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek. Pracovné postupy údržby vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimnej údržby, údržby zelene a pod.)
3
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
(Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.)
3
princípy prepravy nákladov a činností s tým súvisiacich, požiadavky na uloženie a upevnenie nákladu
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie nákladných a špeciálnych automobilov
(Vedenie a bežná údržba nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií.)
3
obsluha strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
(Obsluha mechanizmov určených na údržbu pozemných komunikácií ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.)
3
ošetrovanie, nastavovanie a údržba strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
(Kontrola mechanizmu pred výjazdom, počas jazdy a po jeho odstavení podľa technickej dokumentácie výrobcu. Identifikácia porúch a nastavovanie potrebných parametrov podľa návodu na údržbu a obsluhu strojov a zariadení využívaných pri práci.)
3
údržba pozemných komunikácií
(Údržba vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimná údržba, údržba zelene a pod.)
3
orientácia v technickej dokumentácii vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
3
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
3
vypĺňanie denných záznamov o výkone vozidla a pracovného stroja, vypĺňanie denných záznamov o výkone práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE