NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Vedúci zamestnanec v cestnej infraštruktúre ( vedúci útvaru, vedúci strediska, riaditeľ, generálny riaditeľ )

Charakteristika
Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre riadi, kontroluje a zodpovedá za zverenú oblasť prípravy, výstavby alebo správy a údržby cestnej infraštruktúry. Zodpovedá za dodržiavanie právnych a technických predpisov, schvaľuje materiálne, ľudské a finančné zdroje potrebné na realizáciu zverených činností. Vykonáva koncepčné práce pri vypracovávaní smerníc, rezortných predpisov a STN v oblasti cestnej infraštruktúry.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za komplexné zabezpečovanie zložitých úsekov a agend, za riadenie a koordináciu zložitých procesov a systémov vrátane voľby optimalizácie postupov a spôsobov riešenia. Vykonáva koncepčnú a systémovú prácu pri riešení úloh v oblasti cestnej infraštruktúry na celoštátnej úrovni a s väzbami na zahraničie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 5 rokov

Klasifikácie
ISCO-08: 1324 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách
SK ISCO-08: 1324004 - Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej infraštruktúre
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Manažér v doprave a poštových službách

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
(Pracovnoprávne predpisy a spôsoby ich aplikácie v personálnej a mzdovej politike organizácie. )
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
7
obchodné vzťahy
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
ekonomika stavieb a investícií
7
projektový manažment
6
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
(Prípadne vedenia rozpočtovej organizácie.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti správy, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
7
postupy a princípy v oblasti správy majetku cestnej infraštruktúry
7
všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu FIDIC (International Federation of Consulting Engineers)
(Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu stavebných a inžinierskych diel FIDIC.)
7
štandardy a normy cestnej údržby a prevádzky
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie dokumentácie v oblasti manažmentu
(V rámci cestnej infraštruktúry.)
7
spracovávanie investičných stavebných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú, technickú stratégiu organizácie
7
príprava dokumentácie pre verejné súťaže
7
spracovávanie koncepcií v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
7
kontrola v oblasti BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
rokovania s vnútroštátnymi a zahraničnými orgánmi v oblasti cestnej infraštruktúry
7
riadenie a koordinácia činností na jednotlivých stupňoch riadenia a špeciálnych procesov v oblasti cestnej infraštruktúry
(Riadenie, koordinácia a kontrola procesov prípravy, výstavby, správy a údržby cestnej infraštruktúry.)
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v cestnej infraštruktúre
7
schvaľovanie materiálnych, ľudských a finančných zdrojov na realizáciu zverených činností v oblasti cestnej infraštruktúry
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE