NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Kameraman


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64402

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Camera operator, Cameraman

Charakteristika
Kameraman vykonáva odborné technické a tvorivé činnosti v oblasti zabezpečenia obrazovej stránky tvorby televíznych a filmových diel a programov. Podľa pokynov režiséra, hlavného kameramana a obrazového strihača určuje spôsob snímania obrazu a kvalitu nasvietenia. Obsluhuje kameru a súvisiace zariadenia pri snímaní obrazu alebo pri tvorbe trikových záberov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spolupracuje s členmi kamerového štábu, prípadne štáb vedie. Priebežne kontroluje kvalitu práce a stará sa o ošetrovanie a bežnú údržbu príslušného vybavenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521007 - Kameraman
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Kameraman

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
snímacia technika, metódy natáčania a práce s kamerou
6
technológia filmovej výroby
6
technológia televíznej výroby
6
kamera
(znalosť funkcií kamerových zariadení)
6
história výtvarného umenia
6
estetika
5
princípy a zásady fotografovania
6
dejiny filmu
6
postupy technologickej prípravy a realizácie audiovizuálnej tvorby
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
etika v umeleckej tvorbe
6
teoretické prístupy a názory na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu
6
teoretické východiská tvorby filmu a audiovizuálneho diela
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
osvetľovacia technika
6
fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
optika
6
filmové materiály
6
princípy digitálneho záznamu obrazu
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti filmového umenia a multimédií
6
tvorivá reakcia na podnety z výtvarného umenia
6
aplikácia individuálneho autorského rukopisu a štýlu
(osobitý kameramanský rukopis)
6
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
(v súčinnosti s režisérom a hlavným kameramanom)
6
orientácia vo výbere a stanovovaní technických prostriedkov na snímanie audiovizuálnych diel, stanovovanie technologického postupu snímania a v zabezpečovaní kvality obrazových záznamov
6
snímanie televíznych relácií, zabezpečovanie estetickej účinnosti a technickej dokonalosti obrazovej časti televízneho vysielania
6
snímanie obrazovej stránky filmových diel v súlade s dramaturgickou a režijnou koncepciou, vrátane utvárania obrazovej stránky trikových záberov
6
operatívne riešenie zistených technických porúch zariadení na snímanie audiovizuálnych diel
6
bežná údržba a zabezpečovanie prevádzkyschopnosti snímacej techniky a ďalšieho kamerového technického zariadenia v priebehu natáčania filmu
4

Návrhy na doplnenie: EKR
stanovovanie technologického postupu snímania na zabezpečenie kvality obrazových záznamov
6
príprava kamerových zariadení na snímanie
6
kontrola pripravenosti interpretov, resp. účinkujúcich na kamerové snímanie
(kontrola odleskov, rušivých elementov a pod.)
4
ovládanie kameramanskej techniky v súlade s technologickými postupmi uplatňovanými v realizačnom procese filmovej a multimediálnej tvorby
(zvládnutie klasickej a najnovšej kameramanskej techniky)
6
obsluha špeciálnych kamerových zariadení podľa pokynov režiséra a hlavného kameramana
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE