NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mikrofonista - asistent zvuku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64399

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Boom operator

Charakteristika
Mikrofonista - asistent zvuku vykonáva činnosti spojené so zvukovým záznamom filmových, televíznych a hudobných diel, resp. ďalších podujatí rôzneho druhu podľa pokynov majstra zvuku, zvukára, resp. režiséra a kameramana. Vykonáva primárny záznam hudby, dialógov a ruchov na mikrofón.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521004 - Mikrofonista - asistent zvuku
SK NACE Rev.2: Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Zvukár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
samostatnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zvuková technika, postupy ozvučovania
3
metódy tvorby zvukových efektov
3
technológia výroby zvukových záznamov
3
televízna technika
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
filmová technika
3
postupy finalizácie zvukovej výroby
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zaznamenávanie zvukových prejavov
3
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
(interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu)
3
práca s mikrofónom
(vrátane spolupráce s osvetľovačmi a kameramanmi pri predchádzaní nežiaducim tieňom mikrofónu a príslušenstva a jeho objaveniu sa v zábere)
3
kontrola, bežná údržba a drobné opravy prvkov a zariadení zvukovej techniky a prenosových zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

Návrhy na doplnenie: EKR
zaznamenávanie dialógov a ruchov
3
snímanie zvukových efektov na použitie vo filmových, televíznych, resp. javiskových dielach alebo rozhlasových programoch
3
osadzovanie mikroportov, prípadne mikrofónov pre účinkujúcich alebo na statívy
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE