NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Majster zvuku


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64397

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Zvukový dizajnér, Zvukový majster

Charakteristika
Majster zvuku nahráva a zodpovedá za zvukovú zložku počas snímania audiovizuálneho diela alebo prípravy javiskového diela podľa predstáv režiséra. Vykonáva primárny záznam zvuku pri nakrúcaní, resp. počas skúšobného obdobia javiskového diela, realizuje postprodukciu a postsynchróny, stará sa o špeciálne zvukové efekty a vykonáva záverečnú mixáž zvuku. Je tvorcom celkovej umeleckej podoby zvukovej stránky filmového, divadelného alebo rozhlasového diela.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3521 - Technici v oblasti vysielacích a audiovizuálnych zariadení
SK ISCO-08: 3521002 - Majster zvuku
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Zvukár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
techniky editácie obrazu a zvuku
6
zvuková technika, postupy ozvučovania
(zvuková technika a technologické postupy ozvučovania)
6
metódy tvorby zvukových efektov
(postupy tvorby zvukových efektov)
6
technológia výroby zvukových záznamov
6
rozhlasová technika
6
televízna technika
6
technológia tvorby zvukových nahrávok
6
technológia tvorby dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
6
metódy digitalizácie a kompresie záznamov
6
spôsoby formátovania noriem záznamov, vysielaných signálov
6
akustika
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
princípy analógových a digitálnych zvukových zariadení
6
princípy zvukovej dramaturgie a skladby audiovizuálnej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
6
princípy hudobnej dramaturgie filmovej, televíznej, javiskovej, resp. rozhlasovej tvorby
6
špecifiká filmových, televíznych, divadelných, resp. rozhlasových žánrov a umeleckého uplatnenia zvuku v nich
6
princípy generovania a transformácie umelého zvuku
6
princípy budovania umelého priestoru zvukovými prostriedkami
6
postupy finalizácie zvukovej výroby
6
technológia filmovej, televíznej, rozhlasovej, resp. javiskovej produkcie
(technológia výroby podľa špecializácie)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
ovládanie zvukovej skladby
6
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
editácia zvuku
6
tvorivé používanie súčasných audiotechnológií a videotechnológií
6
odhad zvukových charakteristík natáčacieho prostredia, výber a prispôsobenie techniky podmienkam prevádzky
(interiér, exteriér, miera pohltenia a odrazu, parazitné ruchy)
6
dodatočné nahrávanie sprievodných zvukov alebo komentárov
6
tvorba dabingu a postsynchrónneho záznamu zvuku
(vo filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorbe)
6
práca na zvukových efektoch
6
práca s mikrofónom
6
snímanie zvukových efektov pre použitie vo filmových, televíznych alebo rozhlasových programoch a kombinovanie a kompozícia zvuku do príslušných rytmických a výrazových poriadkov
6

Návrhy na doplnenie: EKR
čistenie dialógov, nasadzovanie ruchov a atmosfér v postprodukcii
(vo filmovej a televíznej výrobe)
6
mixáž hudby do zvoleného formátu a záverečná mixáž audiovizuálneho, rozhlasového, resp. javiskového diela
6
spracovanie analógových a digitálnych záznamov zvuku z rôznych druhov nosičov
6
koordinácia a samostatné riadenie postprodukčných zvukových prác
6
obsluha profesionálnych zariadení v mixážnych halách a pracoviskách
6
prepájanie a nastavenie zvukových zariadení pri nakrúcaní kontaktného zvuku
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE