NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Správca depozitára


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64374

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Správca depozitára zabezpečuje optimálne podmienky na uloženie zbierkových predmetov v depozitári, kontroluje klimatické podmienky v depozitároch a zabezpečuje ich optimalizáciu a evidenciu. Kontroluje pohyb zbierkových predmetov z, resp. do depozitára a zabezpečuje evidenciu pohybu zbierkových predmetov a osôb v depozitári.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08: 3433005 - Správca depozitára
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
práca so softvérom pri určitých odborných aplikáciách
( softvér na odbornú evidenciu zbierkových predmetov )
6
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
zásady konzervačnej vedy
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
6
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5
spôsoby zabezpečenia vnútroklimatických podmienok v depozitároch
6
normy a normatívy zvýšenej protipožiarnej ochrany vo vnútri objektov
6
procesy masovej ochrany a masového ošetrenia zbierkových predmetov
6
druhy chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
6
mikroklimatológia budov
6
postupy prevádzky a údržby klimatizačných zariadení
6
zásady protipožiarnej ochrany objektov
6
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
6
postupy a metódy odbornej správy múzejných/galerijných zbierok
( )
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
prevádzkovanie a údržba klimatizačných zariadení vo vnútorných priestoroch objektov
6
prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
6
používanie chemických prípravkov na dezinsekciu a plynovanie depozitárov
6
meranie prevádzkových veličín pomocou regulačných prístrojov a zariadení v depozitári
6
ovládanie a vyhodnocovanie špeciálnych databáz na evidenciu zbierkových predmetov v depozitári
6
ovládanie bezpečnostných systémov v budovách
6
ovládanie meracej a regulačnej techniky v depozitároch
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE