NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Preparátor zbierkových predmetov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64373

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Preparátor antropologického materiálu, Preparátor botanického materiálu, Preparátor geologického materiálu, Preparátor paleontologického materiálu, Preparátor zoologického materiálu

Charakteristika
Preparátor zbierkových predmetov vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov a preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety prírodovedného charakteru v múzeu. Zhotovuje rozličné druhy preparátov, vytvára kópie zbierkových predmetov, prípadne ich modely.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vykonáva odborné ošetrenie zbierkových predmetov a preventívnu starostlivosť o zbierkové predmety z oblasti prírodných vied - botanika, zoológia, antropológia, paleontológia, mineralógia, geológia, prípadne iné.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
V súčasnosti nie je možné v Slovenskej republike absolvovať špecifické odborné vzdelávanie, možnosť štúdia je napr. v Nemecku, resp. možnosť absolvovať doplnkové školenia a kurzy v súčasnosti len v zahraničí, napr. v Českej republike.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 3433 - Odborní a technickí pracovníci v galériách, múzeách, knižniciach a archívoch
SK ISCO-08: 3433004 - Preparátor zbierkových predmetov
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Reštaurátor, konzervátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný písomný prejav Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
samostatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
(základné poznatky o právnych predpisoch v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva)
4
teoretické zásady odbornej správy zbierkových predmetov
(základné poznatky o odbornej správe zbierkových predmetov (základy odbornej evidencie, základy odborného uloženia a odborného ošetrenia) )
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
(základné informácie o spracovaní a nakladaní s odpadmi a ich vplyvoch na životné prostredie)
4
terminológia pre oblasť základných odborných múzejných činností
(základné poznatky o základných odborných múzejných činnostiach)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
(základné poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä pri nakladaní s chemickými materiálmi)
4

Návrhy na doplnenie EKR
druhy a vlastnosti prírodnín
(základné poznatky o druhoch prírodnín, charakteristických vlastnostiach botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín)
4
metódy odberu prírodnín v teréne
(základné poznatky o metódach odberu prírodnín v teréne (živé aj neživé prírodniny))
4
metódy preparovania prírodnín
(základné poznatky o metódach preparovania botanického alebo zoologického materiálu)
4
metódy základného laboratórneho ošetrenia prírodnín na preparátorskom pracovisku
(botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu, alebo neživých prírodnín)
4
druhy chemických a iných prípravkov na odborné ošetrenie a opravy zbierkových predmetov a postupy pri ich použití
(základné poznatky o chemických prípravkoch na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, poznatky o základných postupoch a technológiách pri ich použití pri odbornom ošetrení (konzervovaní) zbierkových predmetov z organických materiálov, základné poznatky o čistiacich a konzervačných prostriedkoch, lepidlách, tmeloch, farbách a iných látkach pri odbornom ošetrení zbierkových predmetov, základné poznatky o fyzikálnych metódach na odborné ošetrenie zbierkových predmetov, základné poznatky o chemických prípravkoch na zhotovovanie preparátov z botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo antropologického materiálu)
4
technologické postupy a metódy pri spracovaní, vyhotovovaní a rekonštrukcii rozličných druhov preparátov
(zbierkových predmetov z oblasti botaniky, alebo z oblasti zoológie, alebo antropológie - preparátov kostrových pozostatkov človeka, alebo neživých prírodnín z oblasti mineralógie alebo z oblasti paleontológie)
4
postupy ochrany zbierkových predmetov proti škodcom poškodzujúcim organické materiály
(poznatky o škodcoch poškodzujúcich organické preparáty a znalosti o chemických prípravkoch na ich odstránenie)
4
zásady a spôsoby uloženia zbierkových predmetov v depozitároch
(základné poznatky o uložení zbierkových predmetov v depozitároch, vplyvoch klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov najmä z organických materiálov, základné poznatky o eliminácii negatívnych vplyvov klimatických podmienok na stav zbierkových predmetov)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
diagnostika poškodenia a znečistenia zbierkových predmetov. Odstraňovanie nečistôt a nánosov z predmetov Používanie chemických prípravkov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhoto
(rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
odber rozličného prírodného materiálu v teréne
(odber a základné ošetrenie rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých materiálov v teréne)
4
zhotovovanie preparátov, modelovanie, kolorovanie, fixácia rozličného prírodného materiálu
(preparácia botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín)
4
zhotovovanie preparátov paleontologického materiálu alebo iných neživých prírodnín
(napr. rezaním, leštením hornín a minerálov, zhotovením výbrusov, nábrusov neživých prírodnín, drvením, sitovaním a separovaním neživých prírodnín pomocou prístrojov a nástrojov)
4
zhotovovanie kópií, modelov a odliatkov rozličných druhov prírodnín
(napr. skamenelín, živočíšnych druhov pri ich prezentačnom využití)
4
konzervačné ošetrenie, čistenie, oprava a rekonštruovanie poškodených zbierkových predmetov
(prípadne zhotovenie kópií z rozličného botanického materiálu, alebo zoologického materiálu, alebo paleontologického materiálu, alebo iných neživých prírodnín)
4
práca s preparačnými prístrojmi a nástrojmi, analytickými váhami
4
prevádzkovanie a údržba preparačných prístrojov a zariadení
4
používanie chemických prípravkov na preparáciu, konzervovanie, rekonštrukciu, výrobu kópií zbierkových predmetov
4
odstraňovanie nečistôt a nánosov zo zbierkových predmetov
(používanie chemických prípravkov, nástrojov a prístrojov na odstránenie znečistenia a poškodenia zbierkových predmetov podľa druhu materiálov, z ktorých sú zhotovené)
4
zabezpečovanie optimálnych klimatických podmienok pri uložení zbierkových predmetov v depozitároch
(v zmysle ochrany rozličných druhov preparátov prírodnín)
4
spracovávanie záznamov o preparácii zbierkových predmetov
(prípadne konzervácii zbierkových predmetov)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE