NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fotoreportér


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64368

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fotoreportér realizuje autorskú činnosť pri tvorbe fotoreportáží a ilustračných fotografií k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom v masovom médiu – v tlači, tlačovej agentúre, televízii a v internetových periodických tituloch. Pripravuje a publikuje rôzne druhy fotoreportáží a aktuálne autentické fotografie, resp. obrazové príbehy prostredníctvom fotografickej techniky a komunikačných technológií.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Fotoreportér je fotograf-novinár, ktorý komunikuje fotografický obraz v príslušnom masovom médiu. Môže byť radovým členom redakcie i jej externým spolupracovníkom. Pri tvorbe aktuálnych autentických fotografií zachytáva dôležité udalosti v ich podstatných aspektoch zohľadňujúc dôležitosť časového faktora. V rámci prípravy obrazových príbehov k textovým a audiovizuálnym novinárskym prejavom zabezpečuje vizuálnu atraktívnosť objektu, zmysluplný obsah a výtvarné kvality zobrazenia. Zverejňuje rôzne novinárske fotografické žánre ako obrazové správy, dokumentárne fotografie, ilustračné fotografie, fotografické aktuality, fotoreportáže, fotografické portréty, športové fotografie alebo titulné fotografie. Podieľa sa na príprave krátkeho textu doplňujúceho informácie a fakty, ktoré nemožno vizuálne vyjadriť.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3431 - Fotografi
SK ISCO-08: 3431001 - Fotoreportér
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Fotograf

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
4
princípy a zásady fotografovania
(zásady žurnalistickej fotografickej tvorby)
4
fotografické prístroje a technika
4
fotografické materiály
4
druhy reportážnych fotografií
4
žurnalistická etika
4
právne predpisy v oblasti médií
4
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana fotografického diela)
4
základy výtvarnej tvorby
(základné pravidlá kompozície a náuky o farbe pri tvorbe fotografie)
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
žurnalistické fotografické žánre
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
tvorba novinárskej fotografie
4
voľba vhodného osvetlenia pri fotografovaní, rozlíšenie rozdielov prirodzeného a umelého svetla a práce so svetlom v exteriéri a interiéri
4
ošetrovanie a údržba fotografického vybavenia
4
orientácia v druhoch fotografických prístrojov a videokamier, voľba adekvátneho druhu techniky na reportážnu fotografiu
4

Návrhy na doplnenie: EKR
obsluha fotografických prístrojov, technológií
(práca s vyspelou fotografickou technikou)
4
elektronické úpravy nasnímaných obrazových podkladov
(ovládanie softvérových nástrojov na úpravu fotografie)
4
príprava príslušných textov doplňujúcich informácie k fotografiám
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE