NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Rozhlasový moderátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64364

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Rozhlasový moderátor tvorivým spôsobom pripravuje a vedie rozhlasové relácie a publicistické programy, vrátane rozhovorov s vybranými osobnosťami verejného života. Sprievodným slovom, artikuláciou tém a kladením otázok respondentom sprostredkúva obsah a priebeh vysielanej relácie poslucháčom. Zodpovedá za faktickú presnosť údajov, ktoré v rámci moderátorských vstupov počas rozhlasovej relácie alebo programu vysloví.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Moderátor premyslene vedie a usmerňuje diskusné a iné rozhlasové relácie, udeľuje a odoberá slovo hosťom/respondentom, pohotovo reaguje na ich vstupy, konštruktívne ich dopĺňa a nabáda vyjadrovať svoje názory a stanoviská. Rozvíja tému, kladie erudované, konkrétne, vecné a nezaujaté otázky, ponúka podnety, originálne úvahy a myšlienky, príp. predostiera riešenia. Pôsobí pritom asertívne, neutrálne a zdvorilo, udržiava si nadhľad, eliminuje prejavy nepriateľstva či konfrontácie, čo sprevádzajú adekvátne neverbálne prejavy. Plní teda úlohu sprostredkovateľa informácií rôzneho tematického zamerania medzi diskutujúcimi (hosťami) a poslucháčmi. Aktívne a tvorivo sa podieľa na tvorbe relácie, ktorú následne moderuje, aktívne a tvorivo do nej v priebehu vysielania zasahuje a svojím sprievodným slovom ju vedie a usmerňuje.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Povolanie rozhlasový moderátor je špecializáciou v rámci novinárskeho/žurnalistického zamestnania, vyžaduje si teda rovnaký stupeň vzdelania.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 6 mesiacov

Klasifikácie
ISCO-08: 2656 - Moderátori v rozhlase, televízii a v ostatných médiách
SK ISCO-08: 2656002 - Rozhlasový moderátor
SK NACE Rev.2: Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Moderátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
rozhlasová technika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady žurnalistickej tvorby
7
spoločensko-politické dianie z aspektu odborného zamerania žurnalistickej tvorby
7
teória masovej komunikácie a žurnalistiky
7
žurnalistická etika
7
žurnalistické žánre
7
vedné disciplíny aplikované na žurnalistickú tvorbu
(Ide najmä o psychológiu, sociológiu, politológiu, makroekonómiu, etiku, kulturológiu, filozofiu, právne vedy a i.)
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
7
médiá a spoločnosť
7
rečníctvo, rétorika
7
systém masových médií a ich fungovanie
6
právne predpisy v oblasti médií
7
spôsoby a techniky neverbálnej komunikácie
6
praktické postupy redigovania v jednotlivých typoch médií
7

Návrhy na doplnenie EKR
zásady vystupovania a práce s mikrofónom
6
hlasová kultúra, kultúra rečového prejavu
(melódia rečového prejavu, vetný dôraz, rytmus a tempo reči, dikcia, elokvencia, dychové techniky na kultivovaný prejav)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
práca s mikrofónom
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
výber, spracovávanie a príprava textových podkladov a materiálov na vysielanie
(vrátane naštudovania cudzojazyčných textov, zoznamovania sa s textami na ich plynulé čítanie, dodržiavanie správnej výslovnosti)
7
udržiavanie hlasovej dispozície potrebnej na moderovanie relácií a sprostredkovávanie obsahu a sledu vysielania
(práca s hlasom, vrátane práce s intenzitou a timbrom hlasu, zreteľnej artikulácie, výraznej intonácie, adekvátnej dikcie, dostatočnej elokvencie, predchádzania porúch vo výslovnosti, realizácie dychových cvičení a pod.)
7
zaznamenávanie zvukových prejavov
6
tvorba, apretácia a redigovanie textov, obrazových, zvukových, audiovizuálnych, resp. multimediálnych komunikátov
7
aplikácia novinárskych žánrov v kontexte s témou
7
vykonávanie jazykových a štylistických úprav pri tvorbe žurnalistických textov
7
práca so strihom, ovládanie strihacieho softvéru
6

Návrhy na doplnenie: EKR
obsluha vysielacej techniky
(v rozhlase)
7
príprava a vedenie rozhovorov, resp. diskusií
(výber a príprava tém, výber hostí, oboznámenie hostí s okruhmi tém, zabezpečenie ich účasti, aktívne počúvanie a kladenie otázok v priebehu rozhovoru alebo diskusie v rámci vysielania relácie, usmerňovanie a rozvíjanie rozhovoru, resp. diskusie, vyvodzovanie záverov)
7
sprostredkovávanie obsahu a priebehu vysielania sprievodným slovom, artikuláciou a rozvíjaním témy
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE