NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Dramaturg


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64359

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Dramaturg vykonáva vysoko odborné umelecké, tvorivé a riadiace činnosti v oblasti prípravy a interpretácie audiovizuálnych, dramatických, hudobných, hudobno-dramatických diel, programov či relácií, ako aj umeleckých podujatí, napr. festivalov a prehliadok. Zostavuje návrhy dramaturgických plánov (repertoár), študijných, propagačných a vzdelávacích materiálov, vyberá diela na naštudovanie a spolupracuje s autormi, prekladateľmi a ostatnými inscenátormi pri ich realizácii. Spolupracuje na vytváraní koncepcie umeleckých diel, riadi, koordinuje ich tvorbu a zaznamenanie a kontroluje ich technickú a umeleckú stránku.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zodpovedá za výber literárnych, dramatických, hudobných diel, taktiež sa podieľa na výbere námetov na filmové, javiskové, televízne, rozhlasové alebo koncertné spracovanie. V prípade potreby rokuje s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel. Spolupracuje aj s režisérom, je spoluzodpovedný za umeleckú úroveň realizovaných diel - divadelných hier, operných, operetných, baletných a tanečných inscenácií, koncertov, filmov, televíznych a rozhlasových diel a i. Dramaturg má silný vplyv na celkové umelecké zameranie a profiláciu príslušnej kultúrnej inštitúcie (divadla, opery, baletu, televízie, rozhlasu, filharmónie). Podieľa sa na výbere umelcov, interpretov na účinkovanie v pripravovanom diele. Filmový, divadelný či hudobný dramaturg vyberá o. i. diela na prezentáciu na festivaly a prehliadky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2654 - Režiséri, producenti a dramaturgovia
SK ISCO-08: 2654004 - Dramaturg
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Dramaturg

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória divadla a drámy
7
dejiny divadla a filmu
7
divadelná a filmová kritika
7
literárna história
(dejiny svetovej a slovenskej literatúry)
7
literárna kritika
7
autorské právo, priemyselná právna ochrana
(znalosť zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov)
7
dejiny umenia
7
hudobná veda
(poznatky z hudobnej histórie, teórie hudby, hudobnej kritiky)
7
dramaturgia
(dramaturgické metódy, postupy)
7
základy manažmentu umeleckého diela
7
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
7

Návrhy na doplnenie EKR
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
(prípadne hudobnej tvorby)
7
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
(prípadne hudobnej tvorby)
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
(prípadne v hudobnej tvorbe)
7
postupy a zásady autorskej tvorby
7
teória literatúry
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavovanie návrhov dramaturgických plánov a umeleckej koncepcie v divadlách
7
posudzovanie scenárov ako celku z hľadiska možností javiskového stvárnenia
(spolupráca so scenáristom pri príprave scenára)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
dramaturgické úpravy filmových, dramatických textov a libriet
7
spolupráca s autormi a inscenátormi pri realizácii umeleckých diel
(dramaturgická spolupráca so scenáristom, dramatikom, prekladateľom, libretistom)
7
hodnotenie umeleckej úrovne realizovaných diel
(interné zhodnotenie priebehu a výsledku realizácie umeleckého diela)
7
redakčná práca, práca s textom
(príprava širokého spektra redakčných prác a prác s textom, napr. príprava anotácie a noticky k vytváranému umeleckému dielu, korektúry, príprava grantových podkladov a pod.)
7
realizácia rokovaní s autormi alebo majiteľmi autorských práv o použití umeleckých prác a diel
7
vyhľadávanie a posudzovanie umeleckých diel za účelom výberu na ich naštudovanie, resp. realizáciu
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE