NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Inštrumentálny sólista


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64342

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Sólista orchestra, Soloist

Charakteristika
Inštrumentálny sólista interpretuje hudobné diela určené pre sólový nástroj, resp. diela pre sólový nástroj so sprievodom orchestra. Spolupracuje s dirigentom pri naštudovaní a koncertnom uvedení sólových hudobných diel.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s nižšou kvalifikačnou úrovňou vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652010 - Inštrumentálny sólista
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Hudobník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
notový zápis
(znalosť notového zápisu)
5
hudobná literatúra nástroja
(koncertantná literatúra hudobného nástroja)
7
interpretačné štýly
(znalosť rôznorodých interpretačných štýlov)
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
teória hudby
6
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
hra na hudobnom nástroji
(majstrovské zvládnutie hry na hudobnom nástroji)
7
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
interpretácia notového zápisu
5
spolupráca s dirigentom pri zabezpečovaní umeleckej úrovne naštudovaného repertoáru
7

Návrhy na doplnenie: EKR
udržiavanie interpretačnej úrovne pri hre na hudobnom nástroji
(udržiavanie vysokej interpretačnej úrovne)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE