NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Zbormajster


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64333

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Choirmaster, Umelecký vedúci zboru

Charakteristika
Zbormajster vedie spevácky zbor a zodpovedá za umeleckú úroveň zvereného telesa. Tvorí repertoár a posudzuje spevácke výkony.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Výkon tohto zamestnania je možný aj s vyšším odborným vzdelaním vzhľadom na podmienenosť výkonu zamestnania umeleckým talentom.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok Poznámka:
aspoň 2 roky pri vyššom odbornom vzdelaní

Klasifikácie
ISCO-08: 2652 - Hudobníci, speváci a skladatelia
SK ISCO-08: 2652001 - Zbormajster
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Spevák

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
teória a technika dirigovania
7
teória a metodika práce so zborom
7
teoreticko-praktické problémy interpretácie
7
vokálna a vokálno-inštrumentálna literatúra
7
hudobná história
(orientácia v dejinách hudby a v jej historických súvislostiach)
6
teória hudby
6
základy manažmentu umeleckého diela
6
teória a techniky spevu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
sluchové rozlišovanie vokálno-intonačných prejavov
(vynikajúce sluchové rozlišovanie tónov, súzvukov a ich rytmického členenia )
7
posudzovanie speváckych výkonov, odhaľovanie a náprava nedostatkov
7
tvorba umeleckého profilu speváckeho zboru
7
tvorba repertoáru a jeho uplatnenia v koncertnom pláne
7
zabezpečenie umeleckého napredovania speváckeho zboru
7
čítanie zborových a orchestrálnych partitúr
7
individuálna príprava a naštudovanie skladieb
7
štýlová analýza interpretovaného diela
7
voľba adekvátneho interpretačného prístupu
7
koordinácia kolektívneho naštudovania diel na koncertné predvedenie
7
spolupráca s dirigentmi a hudobníkmi v rámci umeleckej činnosti speváckeho zboru
7
hra na hudobnom nástroji
(hra na klavíri)
5
dirigovanie hudobných diel určených pre zbory
(majstrovské zvládnutie techniky dirigovania; dirigovanie hudobných diel na koncertoch zboru bez sprievodu orchestra (á capella) )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE