NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Umelecký reštaurátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64329

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Umelecký reštaurátor vykonáva a riadi odborné konzervátorské a reštaurátorské úkony pri záchrane a obnove výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov a archívnych dokumentov, vrátane kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov múzeí a galérií.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Umelecký reštaurátor riadi a vykonáva odborné konzervátorské a reštaurátorské úkony na výtvarných dielach, dielach úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktoch a archívnych dokumentoch podľa svojho odborného zamerania (špecializácie). V rámci toho vykonáva prieskumné práce, na základe vyhodnotenia spracúva návrhy na reštaurovanie. Zaznamenáva jednotlivé etapy prác o vykonaných konzervátorských a reštaurátorských úkonoch. Spracúva záverečnú reštaurátorskú dokumentáciu na základe podkladov z vykonaných prác. Odborne sa orientuje v maliarskom alebo sochárskom vyjadrovaní a cítení, zvláda pochopenie komplexného procesu reštaurovania s maximálnou umeleckou i etickou zodpovednosťou a autonómnou úlohou reštaurátora v štruktúre ochrany pamiatkového fondu, galerijnej a muzeálnej praxe. Určuje voľbu metód a postupov tvorivej interpretácie reštaurovaného výtvarného diela.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o zápise do zoznamu členov Komory reštaurátorov podľa zákona č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Klasifikácie
ISCO-08: 2651 - Výtvarní umelci
SK ISCO-08: 2651001 - Umelecký reštaurátor
SK NACE Rev.2: Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista reštaurátor

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
manuálna zručnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
umelecký talent

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
dejiny umenia
(teória a dejiny umenia a umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva)
7
technológie a materiály v reštaurátorstve
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
6
zásady a postupy reštaurátorských prác
7
princípy a zásady fotografovania
5
umelecká maľba
7
umelecké sochárstvo
7
výtvarné techniky
7

Návrhy na doplnenie EKR
technologické postupy výroby, zhotovovania a opráv materiálov podľa zamerania reštaurátorskej činnosti
(výtvarné umenie, drevo, kameň, koža, textílie, film a pod.)
7
etické princípy reštaurovania
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
analýza sochárskych výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
(sochárskych, maliarskych diel)
7
voľba postupu práce, potrebných nástrojov, pomôcok a materiálov pri reštaurovaní a obnove pôvodného stavu maliarskych prác umeleckého remesla
7
spracovanie reštaurátorských správ, vrátane dokumentácie a interpretácie dosiahnutých výsledkov
7

Návrhy na doplnenie: EKR
reštaurovanie výtvarných diel, diel úžitkového umenia, umeleckých remesiel, knižných artefaktov, archívnych dokumentov a výtvarných súčastí architektúry podľa špecializácie
7
spolupráca s ďalšími profesiami pri výkone reštaurátorskej činnosti
6
zhotovovanie kópií umeleckých diel
7
fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
5

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE