NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Scenárista  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
64316

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Scenárista píše originálne a adaptované scenáre filmov, audiovizuálnych a multimediálnych diel, rôznych televíznych žánrov, divadelných alebo rozhlasových hier.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2641 - Spisovatelia a podobní autori
SK ISCO-08: 2641002 - Scenárista
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Spisovateľ (textár)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
rozhodovanie Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
základy manažmentu umeleckého diela
6
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
etika v umeleckej tvorbe
6
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
6
jazyk a štylistika v médiách a publikáciách
6
literatúra
6
dejiny divadla a filmu
6
teória divadla a drámy
6
scenáristika
6
postupy textovej prípravy audiovizuálnej tvorby
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spracovávanie expertíz k scenáristickým prácam alebo literárnym predlohám
6
individuálny autorský rukopis a štýl
6
tvorivá reakcia na podnety a problémy rôznych disciplín umenia a spoločenskej praxe
6
umelecká interpretácia sveta a jej transpozícia do oblasti divadelného a filmového umenia a multimédií
6
ovládanie technických a technologických prostriedkov uplatňovaných v realizačnom procese filmovej, divadelnej a multimediálnej tvorby
6
ovládanie kontextu svojej vlastnej tvorby z hľadiska súčasných tendencií a trendov v dramatickej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
6
navrhovanie opatrení na ďalšie profesijné uplatnenie, odborný rast a vzdelávanie scenáristov
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE